20 / 05 / 2024

Kocaeli Gölcük'te satılık 6 arsa! 8 milyon TL'ye!

 Kocaeli Gölcük'te satılık 6 arsa! 8 milyon TL'ye!

Kocaeli Gölcük Belediyesi, 6 arsayı ihale toplam muhammen bedeli 8 milyon TL olarak 13 Şubat'ta satıyor...


 


Kocaeli Gölcük Belediye Başkanlığı Gelir Müdürlüğü tarafından Gölcük Merkez, Örcün, İhsaniye, Saraylı, Yeni Mahalle'de yer alan 6 arsa ihale ile 13 Şubat'ta satışa sunuluyor. Arsaların toplam muhammen bedeli 8 milyon TL olarak belirlendi. TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Kocaeli Gölcük Belediye Başkanlığı Gelir Müdürlüğünden:


Belediyemizce 13/02/2018 tarih Salı günü saat 15.00 de Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda, Gölcük Belediyesine ait aşağıda nitelik ve evsafları belirtilen 6 adet arsa vasıflı taşınmazın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a. maddesine göre kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.


 

  Kocaeli Gölcük1 - İhale 13/02/2018 tarih Salı günü saat 15.00 de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.


2 - İhaleye katılacak isteklilerden aranılan belgeler şunlardır.


A - Gerçek kişi olması halinde;


a) Tebligat için adres beyanı,


b) Noter tasdikli imza beyannamesi,


c) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,


d) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.


 


B - Tüzel kişi olması halinde;


a) Tebligat için adres beyanı,


b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Esnaf, Ticaret ve Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,


c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


d) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,


e) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.


C - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi.


Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.


 


A-a) Tedavüldeki Türk parası.


b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek Bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş Banka teminat mektupları,


c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller.


 


B- Teminatları teslim yeri:


Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediye Gelir Müdürlüğü veznesine yatırılması zorunlu olup, bunlar Komisyonlarca teslim alınamaz.


Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.


3 - Şartname Gölcük Belediyesi Gelir Müdürlüğü'nden 150,00 TL. karşılığında temin edilebilir.


4 - İhaleye katılabilmek için geçici teminatın yatırılması ve şartnamenin alınması zorunludur.


5 - Tekliflerin 13/02/2018 tarih Salı günü saat 12.00 a kadar Belediye Gelir Müdürlüğü'ne verilmesi gerekmektedir.