10 / 08 / 2022

İBB'den Kağıthane'de satılık toplu konut imarlı arsa!

İBB'den Kağıthane'de satılık toplu konut imarlı arsa!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kağıthane Merkez'deki 256 metrekare büyüklüğündeki toplu konut imarlı arsayı satışa sunuyor.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kağıthane Merkez'de yer alan 256 metrekare büyüklüğündeki arsayı satışa sunuyor. Toplu konut alanı imarlı arsanın 64 parselle tevhit şartı yer alıyor. Arsanın satış ihalesi 17 Ekim 2018 tarihinde saat 13:00'da yapılacak.
TAŞINMAZ SATILACAKTIR


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.


1 - Encümen Kayıt No    :  3115


2 - Taşınmaza Dair Bilgiler


a) İli     :  İstanbul


b) İlçesi      :  Kağıthane


c) Mahallesi   :  Merkez


d) Pafta No    :  -


e) Ada No :  6807


f) Parsel No   :  65


g) Yüzölçümü  :  256 metrekare


h) Satılacak Hisse Oranı :  Tamamı


ı) Halihazır  :  Boş


j) Vakfiyesi Olup Olmadığı   :  Yok


k) İmar Durumu     :  Toplu Konut Alanı (64 parselle tevhit şartı vardır)


l) Cinsi  :  Arsa


3 - Muhammen Bedeli  :  1.664.000.-TL


4 - Geçici Teminat  :   49.920.-TL


5 - İhale Tarihi ve Saati    :  17 Ekim 2018 - 13:00


6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul


İBB

 

7 - İhale Usulü    :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü


8 - İhale şartnamesi     Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.


 Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Bakırköy/İSTANBUL


Tel: 0 212 455 33 30      Fax: 0 212 449 51 07


9 - Şartname Bedeli   :  500.-TL


10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:


a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)


b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.


c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.


d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.


e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.


f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,


g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname


h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)


11 - İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.


12 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.


13 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.


14 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.