Giresun'da satılık 10 gayrimenkul! 14.5 milyon TL'ye!


 Giresun'da satılık 10 gayrimenkul! 14.5 milyon TL'ye!

Giresun İl Özel İdaresi tarafından 7 mahalledeki 10 arsa ihale ile 29 Aralık'ta satışa sunuluyor...Giresun İl Özel İdaresi tarafından Keşap, Bulancak, Tirebolu, Yağlıdere, Güce, Dereli ve Merkez ilçesinde yer alan 10 arsa 29 Aralık'ta ihale usulü ile satışa sunuluyor. Arsa içi toplam muhammen bedeli 14 milyon 510 bin TL olarak belirlendi. 


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Giresun İl Özel İdaresinden:


 Giresun


1 - Yukarıda niteliği ve bulunduğu yeri belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile satışı yapılacaktır.2 - İhale Giresun İl Özel İdaresi Valilik Makamı veya Genel Sekreterlik Makamında 1. maddede belirtilen usul ile yukarıda gösterilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;


• Geçici teminat; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)


• Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,


• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri


• Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.4 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Giresun İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.5 - Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgelere ait her türlü vergi, resim, harç ve KDV’si ihaleyi alana aittir.6 - Taşınmaz mal bedeli ihale tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir ay) içinde ödenecektir.7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son kesin teklif olarak kabul edilir.8 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.9 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Giresun satılık arsa , Giresun satılık arsa fiyatları ,