Gaziosmanpaşa'da satılık 2 arsa! 9.4 milyon TL'ye!


 Gaziosmanpaşa'da satılık 2 arsa! 9.4 milyon TL'ye!

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 2 arsa 9 milyon 450 bin TL'ye 14 Kasım'da satılıyor..Gaziosmanpaşa Belediyesi, Bağlarbaşı'nda yer alan 2 arsasını ihale usulü ile 14 Kasım'da satıyor. 1407/18 ile 1407/15 ada parselde yer alan arsalar için ayrı ayrı ihale ilanı yayımlandı. 

 

3 milyon 787 bin 50 TL'ye satılan arsa; 24 Aralık 2012 Tarih ve 2012/4099 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26 Ocak 2013 tarihli ve 28540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında riskli alan ilan edildi. 25 Aralık 2015 / 03 Mayıs 2016 / 13 Mart 2017 onanlı Bağlarbaşı Mahallesi riskli alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında M simgeli konut alanında bulunuyor. Brüt emsal 1.8 olarak uygulama yapılacak.

 

5 milyon 662 bin 950 TL'ye satılan arsa da; 24 Aralık 2012 Tarih ve 2012/4099 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26.01.2013 tarihli ve 28540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında riskli alan ilan edildi. 25 Aralık 2015 / 03 Mayıs 2016 / 13 Mart 2017 onanlı Bağlarbaşı Mahallesi riskli alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında M simgeli konut alanında bulunuyır. Brüt emsal 1.8 olarak uygulama yapılacak.

 

İhale ilanı -1-

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul İli Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığından:


Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz tapuda Belediyemiz adına kayıtlı olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

1 - Niteliği                                        :  Arsa

2 - İmar Durumu                              :  24.12.2012 Tarih ve 2012/4099 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26.01.2013 tarihli ve 28540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında riskli alan ilan edilmiştir. 25.12.2015 / 03.05.2016 / 13.03.2017 onanlı Bağlarbaşı Mahallesi riskli alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında M simgeli konut alanında kalmaktadır. Brüt emsal 1.8 olarak uygulama yapılacaktır.

3 - Tahmin Edilen Bedel                  :  3.787.050.00-TL + KDV

4 - Geçici Teminat                            :     378.705,00-TL

5 - Şartname Bedeli                          :          1.500,00-TL

6 - İhale Tarihi ve Saati                    :  14.11.2017  Saat: 15:00

7 - İhaleye Son Teklif Verme Saati  :  15:00

8 - İhalenin Yapılacağı Yer              :  İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Belediye Encümen Salonu Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL

9 - İhale Usulü                                 :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereği Kapalı Zarf Usulü

10 - İhale Şartnamesi : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

11 - İhaleye Katılabilmek için İsteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

11/1 - İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için, verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur.

11/2 - Dış Zarf (dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir)

a) Teklif Mektubunu havi iç zarf

b) Tebligat için gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri belgesi, tüzel kişilerde vergi dairesi kaydı kimlik numaralarını bildirmek,

c) Gerçek kişiler için noter tasdikli imza sirküsü, vekâleten iştirak ediliyor ise isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

d) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküsü,

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmak ve makbuz aslını sunmak,

g) Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge

h) Şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz (aslı) ve şartnamenin her bir sayfasının istekli tarafından imzalanması ve son sayfasının okudum, her şartı kabul ediyorum şeklinde imzalanması,

i) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösteren noterden tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri kamu tüzel kişilerin ise yukarıda a, b, c, d, e şıklarında belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları evrakları ihale günü, ihale saatine kadar İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden (7. kat) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

14 - İş bu ilan 01.11.2017/03.11.2017 tarihinde Belediyemiz zemin katında mevcut genel ilan panosu ile 5. kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda asılı kalıp süre bitiminde askıdan indirilecektir. Ayrıca yine aynı tarihte Belediyemiz internet sayfasında yayınlanıp süre bitiminde kaldırılacaktır.

İlan olunur.

 

İhale ilanı -2-

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul İli Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığından:


Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz tapuda Belediyemiz adına kayıtlı olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

1 - Niteliği                                        :  Arsa

2 - İmar Durumu                              :  24.12.2012 Tarih ve 2012/4099 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26.01.2013 tarihli ve 28540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında riskli alan ilan edilmiştir. 25.12.2015/03.05.2016/13.03.2017 onanlı Bağlarbaşı Mahallesi riskli alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında M simgeli konut alanında kalmaktadır. Brüt emsal 1.8 olarak uygulama yapılacaktır.

3 - Tahmin Edilen Bedel                  :  5.662.950,00-TL + KDV

4 - Geçici Teminat                            :     566.295,00-TL

5 - Şartname Bedeli                          :          1.500,00-TL

6 - İhale Tarihi ve Saati                    :  14.11.2017 Saat: 15:00

7 - İhaleye Son Teklif Verme Saati  :  15:00

8 - İhalenin Yapılacağı Yer              :  İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Belediye Encümen Salonu Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL

9 - İhale Usulü                                 :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereği Kapalı Zarf Usulü

10 - İhale Şartnamesi : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

11 - İhaleye Katılabilmek için İsteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

11/1 - İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için, verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur.

11/2 - Dış Zarf (dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir)

a) Teklif Mektubunu havi iç zarf

b) Tebligat için gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri belgesi, tüzel kişilerde vergi dairesi kaydı kimlik numaralarını bildirmek,

c) Gerçek kişiler için noter tasdikli imza sirküsü, vekâleten iştirak ediliyor ise isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

d) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküsü,

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmak ve makbuz aslını sunmak,

g) Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge

h) Şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz (aslı) ve şartnamenin her bir sayfasının istekli tarafından imzalanması ve son sayfasının okudum, her şartı kabul ediyorum şeklinde imzalanması,

i) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösteren noterden tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri kamu tüzel kişilerin ise yukarıda a, b, c, d, e şıklarında belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları evrakları ihale günü, ihale saatine kadar İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden (7. kat) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

14 - İş bu ilan 01.11.2017/03.11.2017 tarihinde Belediyemiz zemin katında mevcut genel ilan panosu ile 5.kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda asılı kalıp süre bitiminde askıdan indirilecektir. Ayrıca yine aynı tarihte Belediyemiz internet sayfasında yayınlanıp süre bitiminde kaldırılacaktır.

İlan olunur.
Gaziosmanpaşa satılık arsa , gaziosmanpaşa satılık arsa fiyatları , Gaziosmanpaşa satılık arsa ihaleleri ,