15 / 06 / 2024

Erzurum Yakutiye'de satılık 7 işyeri! 18.8 milyon TL'ye!

 Erzurum Yakutiye'de satılık 7 işyeri! 18.8 milyon TL'ye!

Toplam muhammen bedeli 18 milyon 872 bin TL olarak belirlenen 7 adet iş yeri Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı tarafından satışa çıkarıldı...


 


 Rabiaana Mahallesi 9535 ada ve 2 nolu parselde kayıtlı bulunan 7 adet iş yerleri, toplam muhammen bedeli 18 milyon 872 bin TL olarak Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı tarafından satılacak. 


İhale usulü ile satışa çıkarılan işyerleri için ihale tarihi 11 Temmuz olarakbelirlendi. 


İŞ YERLERİ SATILACAKTIR

Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Rabiaana Mahallesi 9535 ada ve 2 nolu parselde kayıtlı bulunan 7 adet iş yerlerinin satışı işine ilişkin muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtildiği şekilde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine istinaden açık teklif usulü ile satışa çıkarılmıştır.


İŞ YERLERİ - 7 adet


 Erzurum Yakutiye


2 - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Hizmet Binasının 3. kattaki Meclis salonunda Encümenimiz (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3 - Bu ihaleye ait İdari Şartname Belediyemiz İhale Hazırlık Servisinden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

4 - İhaleye katılmak isteyenlerin en geç 10/07/2017 tarihi saat 17:00’a kadar aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak İhale Hazırlık Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - İsteklilerde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

A - Kanuni ikametgah belgesi,

B - Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

C - Noter tasdikli imza beyannameleri,

D - Vekaleten katılacakların vekaletnameleri ile noter tasdikli imza beyannameleri,

E - Şartnamenin 5/c maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat,

F - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

G - Şirket olması halinde Ticaret ve/ veya Sanayi Odası Belgesi (2017 yılında alınmış) ile Ticaret Sicil Gazetesi ve Şirket İmza sirküsü (Ortak girişim olması halinde ortakların her birinin kayıtlı olduğu oda belgeleri)

H - Ortak Girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık girişim belgesi (İhale üstüne kalması durumunda ortak girişimin noter tasdikli ortaklık sözleşmesini idareye vermek zorundadır.)

6 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli seçmekte serbesttir.

İlan olunur.