30 / 11 / 2023

Erzurum Yakutiye'de inşaat ihalesi 30 Ekim'de! 56.7 milyon TL'lik!

Erzurum Yakutiye'de inşaat ihalesi 30 Ekim'de! 56.7 milyon TL'lik!

Erzurum Yakutiye İlçe Belediyesi Cuma Mahallesi sınırları içerisinde kat karşılığı inşaat yaptırılacak. İhale 30 Ekim'de gerçekleştirilecek.


Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Cuma Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Erzurum Yakutiye İlçe Belediyesine ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat yaptırılacak.


Toplam muhammen bedeli 56 milyon 793 bin 537 TL olarak belirlenen inşaat işi için İhale 30 Ekim 2018 Cuma günü saat 09.00’da yapılacak.


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR


Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığından:


Erzurum İli, Yakutiye İlçesi Hacı Cuma Mah. sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Erzurum Yakutiye İlçe Belediyesine ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile Kat Karşılığı İnşaat yaptırılacaktır.


Erzurum Yakutiye


1 - İşin tahmini keşif bedeli m2 fiyatı 734,57 TL (734,57 X 77.315,35 m2) = TOPLAM: 56.793.537,00 TL'(KDV hariç) dir


2 - İhale 30/10/2018 Cuma günü saat 09.00’da Yakutiye İlçe Belediyesi 3. Kat Meclis Salonu Murat Paşa Mah. Cumhuriyet Cad. No.1 Yakutiye/Erzurum adresinde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.


3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Hazırlık servisi (Murat Paşa Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1 Yakutiye/Erzurum adresinde görülebilir


4 - İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:


İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:


A- Kanuni ikametgah belgesi,


B- Türkiye’de tebligat için adres beyanı,


C- Noter tasdikli imza sirküleri,


D- Vekaleten katılacakların vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirküleri,


E- Şartnamenin 10/c maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat,


(Geçici teminat miktarı toplam 1.703.806,11 TL’dir. TL)’dir.


F- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.


G- Şirket olması halinde Ticaret ve/ veya Sanayi Odası Belgesi (2018 yılında alınmış) ile Ticaret Sicil Gazetesi ve Şirket İmza sirküsü. (Ortak girişim olması halinde ortakların her birinin kayıtlı olduğu oda belgeleri)


H- Ortak Girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık girişim belgesi (İhale üstüne kalması durumunda ortak girişimin noter tasdikli ortaklık sözleşmesini idareye vermek zorundadır.)


I- İhale yılı içerisinde ilgili vergi dairesinden alınmış isteklinin vergi borcu olmadığını gösterir belge (aslı veya noter tasdikli sureti)


İ- ihale yılı içerisinde SGK dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge (aslı veya noter onaylı sureti veya e-borcu yoktur belgesi)


J- Keşif bedelinin %25’inden az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir banka referans mektubu. (ihale ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması gerekir)


K- Son 3 yıl içinde en az 30.000 m2 konut ve ticaret tipi yapıldığına dair iş deneyim belgesi


M- İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç 26/10/2018 günü saat 16.00’ye kadar Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Hazırlık servisi (Murat Paşa Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1 Yakutiye/Erzurum adresine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.


N- Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.


5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.


6 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.


7 - Bu İşin Şartnamesi 500,00 TL (beş yüz Türk Lirası) bedel karşılığında en geç 26/10/2018 günü saat 16.00’ kadar satın alınabilir. İhale ile ilgili bilgi ve belgeler Erzurum Yakutiye Belediyesi İhale Hazırlık Servisi (Murat Paşa Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 Yakutiye/ Erzurum adresinden görülebilir.