Erzurum Palandöken'de satılık 4 arsa 10,1 milyon TL'ye!


Erzurum Palandöken'de satılık 4 arsa 10,1 milyon TL'ye!

Erzurum Palandöken İlçesi'nde yer alan konut ve ticari konut niteliğindeki 4 arsa toplam satış bedeli 10 milyon 102 bin 71,84 TL olarak satışa sunuluyor...Palandöken İlçe Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından Erzurum Palandöken İlçesi'nde yer alan konut ve ticari konut niteliğindeki 4 arsa ihaleye çıkıyor. Arsaların toplam satış bedeli 10 milyon 102 bin 71,84 TL olarak belirlendi. 


 Erzurum Palandöken


Palandöken İlçe Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

 


AÇIKLAMA: Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarıdaki taşınmazlar 2886 Yasanın 17 ve 35/a Maddesi uyarınca Kapalı Teklif usulü ile satışları yapılacaktır.

İhale 20.06.2017 tarihine müsadif Salı günü saat 14.00, 14.10, 14.20 ve 14.30 saatleri arasında Palandöken Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerin;

1 - İkametgah ilmühaberi, nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi, vekâleten katılmak isteyenlerin 2017 yılı tasdikli vekaletnamelerini, tüzel kişiler adına katılacak olanların yetki belgeleri ile imza sirkülerine ilişkin belgeler ile geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektuplarını ihale saatine kadar komisyona verilmesi zorunludur.

2 - Satışı yapılacak olan Ada 6090 Parsel 5 de kayıtlı Konut arsası ihale Onay tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde İhale bedelinin % 50 si peşin olmak üzere geri kalan% 50 lik kısmı ise 12 (oniki) ay eşit taksitle Tefe Tüfe farkı uygulanarak, Ada 5927 Parsel 18-19-20 de kayıtlı Ticari Konut arsalarının % 50 si peşin olmak üzere kalan % 50 si ise 24 (yirmidört) ay eşit taksitle Tefe Tüfe farkı uygulanarak ödenecektir. Satışı yapılacak olan arsalar KDV den muaftır.

Diğer her türlü yasal vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri alıcıya aittir.

3 - Her bir arsa satışı için ayrı ayrı ihale dosyası almak zorunludur.

4 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - Kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihaleye katılacak isteklilerin Tekliflerini 20.06.2017 tarihinde saat 13.30’a kadar Palandöken Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne tekliflerini vermek zorundadırlar.

6 - Posta ile gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

7 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.erzurum palandöken satılık arsa fiyatları , palandöken arsa ihaleleri , Erzurum arsa fiyatları ,

Hemen Teslim 4 proje