Erzincan Belediyesi'nden satılık arsa! 3.4 milyon TL'ye!


 Erzincan Belediyesi'nden satılık arsa! 3.4 milyon TL'ye!

Erzincan Belediyesi, Yenimahalle'de yer alan arsayı ihale ile satıyor. 2 bin 15 metrekare büyüklüğündeki arsanın ihalesi 26 Haziran'da yapılacak.Erzincan Belediye Başkanlığı tarafından Yenimahalle'de 9 ada 10 parselde yer alan arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 3 milyon 447 bin 325 TL olarak belirlenen arsanın satış ihalesi 26 Haziran'da gerçekleştirilecek. Erzincan BelediyesiTAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR


Erzincan Belediye Başkanlığından:


Madde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mal (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.


Madde 2 - İhale 26.06.2018 Salı günü saat 10.30’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda Erzincan Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.


Madde 3 - İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerin 26.06.2018 saat 10.00’a kadar dış zarf içerisinde ihale komisyon başkanlığına (encümen) teslim edilmesi gerekmektedir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.


Madde 4 - TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:


YENİ MAHALLE 1 ADET TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATIŞI
Madde 5 - Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.


Madde 6 - İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER:


6.1 - Kimlik Belgesi Fotokopisi.


6.2 - İkametgah veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.


6.3 - İmza Beyannamesi, tüzel kişilik olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi


6.4 - Şartname alındı makbuzu.


6.5 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.


6.6 - Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,


6.7 - 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge,


6.8 - Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.


6.9 - Şirketler kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.


6.10 - Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi.


6.11 - Belediyeye borcu olmadığına dair belge.


6.12 - Adli sicil kaydı olmadığına dair belge.


Madde 7 - Teklifler; idare tarafından belirlenen taşınmaz malın (arsanın) satış bedeli üzerinden 3.447.325,80 TL (Üçmilyondörtyüzkırkyedibinüçyüzyirmibeşliraseksenkuruş)’nin altında olmamak üzere verilecektir.


Madde 8 - Satılacak taşınmaz malın (arsanın) ödemesi; İhale bedeli peşin yatırılacaktır. Satışı yapılacak taşınmaz mal (arsa), 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V. istisnası olduğundan dolayı K.D.V. alınmayacaktır.


Madde 9 - İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen taşınmaz malı (arsayı) satın alana aittir.


Madde 10 - İhale ile ilgili şartname İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden 500.00 TL. (Beşyüz) karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1118 veya 1119) nolu telefondan ulaşabileceklerdir.


Madde 11 - İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış şartnamesi hükümleri geçerlidir.


Bilgi İçin:


Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü


Bahçelievler Mah. ERZİNCAN


Telefon    : 444 9 024 Dahili 1118-1119  


Faks        : 0446 223 26 31Erzincan Belediyesi satılık arsa , Erzincan Belediyesi arsa satışı ,