01 / 10 / 2022

Denizli Sarayköy'de satılık 3 arsa! 7.7 milyon TL'ye!

 Denizli Sarayköy'de satılık 3 arsa! 7.7 milyon TL'ye!

Sarayköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gerali Mahallesi'ndeki 3 arsasını ihale usulü ile muhammen bedeli 7 milyon 712 bin 370 TL olarak satıyor..


Sarayköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından Gerali Mahallesi'ne bağlı Sivrice Mahallesi'ndeki 3 arsa ihale usulü ile 7 Şubat'ta  satışa sunuluyor. Arsaların toplam muhammen bedeli 7 milyon 712  bin 370 TL olarak belirlendi.TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Sarayköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:


 Denizli Sarayköy


1 - Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazların satış ihalesi Encümen kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile hizasında gösterilen gün ve saatte Sarayköy Belediyesi Belediye Meclis salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.


2 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Sarayköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.


3 - İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak zorundadır. İhale dosyasında aşağıdaki belgeler aranacaktır.


A) İstekli gerçek kişi ise;


a) Yasal yerleşim yeri sahibi olması,


b) Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri (2018 yılında alınmış Adres Bildirim Belgesi)


c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,


d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,


e) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu


f) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname,


g) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)


B) İstekli tüzel kişilik ise;


a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış noter onaylı sicil kayıt belgesi,


b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,


c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi,


d) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu


e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname,


g) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)


4 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.


5 - Satışa konu taşınmaz mallardan ihale bedeli üzerinden yasal oranda damga vergisi tahsil edilecektir. İhaleden doğan vergi, resim, harç ve benzeri giderler alıcıya aittir.


6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İlan olunur.