Çarşamba Belediyesi'nden satılık 12 gayrimenkul! 7.9 milyon TL'ye!


Çarşamba Belediyesi'nden satılık 12 gayrimenkul! 7.9 milyon TL'ye!

Çarşamba Belediyesi, 10 mahallesinde bulunan 10 arsa ve 2 tarlasını ihale ile satışa çıkarıyor. Gayrimenkullerin ihalesi 11 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.Çarşamba Belediye Başkanlığı tarafından Y.Kavacık, Helvacalı, Dikbıyık, Beyyenice, Orta, Kirazlıkçay, Beylerce, Çay, Taşdemir ve Gülyazı Mahalleleri'nde yer alan 10 arsa ve 2 tarla ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 7 milyon 911 bin 998 lira olarak belirlenen gayrimenkullerin satış ihalesi 11 Ekim 2018 tarihinde yapılacak.ARSALAR SATILACAKTIR


Çarşamba Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) satılacaktır.


Çarşamba Belediyesi


1 - İhale Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda 11.10.2018 Perşembe günü saat: 10.00'da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.


2 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.


3 - İhaleye iştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.


İSTEKLİLERDEN (GERÇEK KİŞİ) İSTENECEK BELGELER


a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacak)


b) Teklif Mektubu (Sadece kapalı Teklif Usulü için, Şartname eklerinde örneği mevcut)


c) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu


d) Gerçek kişiler için Nüfus Kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden)


e) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)


f) Gerçek kişiler için İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,


g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri


4 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.


5 - Söz konusu gayrimenkullerin satışı ile ilgili detaylar şartname ve eklerinde görülebilecektir.


6 - İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Belediye Encümeni yetkilidir.Çarşamba Belediyesi satılık , Çarşamba satılık 12 gayrimenkul , Çarşamba gayrimenkul ihalesi ,