Çankaya Belediyesi'nden satılık 17 arsa! 81.2 milyon TL'ye!


Çankaya Belediyesi'nden satılık 17 arsa! 81.2 milyon TL'ye!

Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından 17 arsa ihale ile satışa çıkıyor. Satış ihalesi 20 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından Ş.Mevlüt Meriç, İlker, İlkadım, Sancak, K.Konaklar, Çukurca, Çayyolu, İmrahor-3, Mustafa Kemal, Alacaatlı ve Yıldızevler Mahallesi'nde yer alan konut, sağlık ocağı ve ticaret imarlı 17 adet arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 81 milyon 224 bin lira olarak belirlenen arsaların satış ihalesi 20 Kasım'da yapılacak.
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR


Çankaya Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti müstakilen Belediyemize ait aşağıda ada, parsel numarası, alanı, imar durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve ihale saati yazılı taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.


Çankaya Belediyesi


2 - İhale; ilanda belirtilen tarih ve saatte, Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No:11 B2 Blok 9.kat Kızılay/Ankara adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.


3 - İhale ile ilgili şartname; çalışma saatleri içerisinde Ziya Gökalp Cad. No: 11 A1-A2 Blok 6. kat Kızılay/Ankara adresindeki Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve 120.-TL (yüzlira) karşılığında temin edilebilir. (İhale şartnamesi eki imar durum belgesi ve yol kotu tutanağı bilgi mahiyetinde olup, İmar ve Şehircilik Biriminden alınacak yürürlükteki İmar Yönetmeliği hükümlerine uygun belgeler geçerli olacaktır)


4 - İhaleye girecek kişilerin;

Kanuni ikametgah sahibi olmaları ve ikametgah belgesini; isteklilerin tüzel kişi olması halinde; Şirketse Ticaret Odası kayıt belgesi ile Şirket imza sirkülerini; Dernek veya Vakıfsa taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesinin noter onaylı suretini; Ortak girişim olarak girecek ortakların yukarıda belirtilen belgeler ile imza sirkülerini ve teklif mektubunda ortaklık oranlarını belirtmeleri; geçici teminata ait makbuzu (geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir); İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslını; İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak yer görme belgesini; sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair taahhütnameyi; dış zarfa koymaları, teklif mektubunu şartname ekinde bulunan örneğine uygun olarak doldurarak iç zarfa koymaları ve tekliflerinde ada ve parsel numarasını yazmaları gerekmektedir.


5 - Tekliflerin ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına (Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B1 Blok 8. kat adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) teslim edilmesi gerekmektedir.


6 - İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin Şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B1 Blok 8. kat Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Tekliflerdeki teklif edilen değer; ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


7 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesinin ek fıkrası gereği; kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.


8 - İhale bedeli peşin ödenebileceği gibi, en az % 40’ı peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak ve taksit tutarları ile kanuni faizleri karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınmak suretiyle en fazla bir yılda ve altı eşit taksitle de ödeme yapılabilir.


9 - Belediyemizce satışı yapılacak taşınmazlar; KDV istisnasına tabi olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.


10 - Telefon: 0 312 458 89 00 / 2240 -2241 -2244    Faks: 0 312 458 90 76

11 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Çankaya Belediyesi satılık 17 arsa , Çankaya arsa ihalesi , Çankaya arsa ihalesi 2018 ,