Boyabat Belediyesi 10 yıllığına 6 iş yeri kiralıyor!


Boyabat Belediyesi 10 yıllığına 6 iş yeri kiralıyor!

Boyabat Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezinde 3-4-5-6-7-8 Nolu bağımsız bölümde bulunan 6 iş yeri ihale ile kiraya veriliyor.Boyabat Belediye Başkanlığı tarafından 685 Ada 30 Parselde Bulunan Belediyemiz 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezinde 3-4-5-6-7-8 Nolu bağımsız bölümde bulunan 5 gayrimenkulü 10 yıllığına kiraya veriliyor. Kiralama ihalesi 12 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. 
TAŞINMAZ KİRALANACAKTIR


Boyabat Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan 685 Ada 30 Parselde Bulunan Belediyemiz 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezinde 3-4-5-6-7-8 Nolu bağımsız bölümde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile on (10) yıllığına kiraya verilecektir.


2 - İhale Boyabat Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 12.11.2018 tarihinde saat 14.00’den itibaren Boyabat Belediye Encümenince yapılacaktır. 


3 - İhale şartnamesi Boyabat Belediyesi, Gelir Müdürlüğü’nden her bir taşınmaz için 200,00-TL (İki Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında satın alınabilir. 


4 - İhaleye çıkarılan taşınmazların muhammen fiyatları, geçici teminat miktarları ve ihale saatleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


5 - İhaleye çıkartılan yerin, ihale gün ve saati ile ihale muhammen bedeli:


Boyabat Belediyesi 10 yıllığına 6 iş yeri kiralıyor!


6 - İhaleye Girecekler:

a) Gerçek Kişiler;

1. Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,

2. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,

3. Geçici Teminat

4. Belediye Gelir Müdürlüğü servisinden borcu yoktur belgesi,

5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

6. İhale Şartnamesi( (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından

imzalanmak zorundadır.

7. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen

noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

b) Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);

1. İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliğin temsile haiz şahısları gösterir belge (yetki belgesi),

2. İmza Sirküleri,

3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Belgesi,

4. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,

5. Geçici Teminat

6. Belediye Gelir Müdürlüğü biriminden borcu yoktur belgesi.

7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

8. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

9. İhale Şartnamesi( (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.


7. Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.


8. Taşınmazların 1 yıllık ihale bedelleri ihale kararının kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak ödenecek olup takip eden yıllar kira bedelleri ise, bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatik kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında, arttırılması suretiyle belediye encümenince bulunacak bedeldir.


İlk yıl için kira bedelinin tamamı sözleşmenin düzenlenmesinden önce, müteakip yıllar kira bedelleri ise sözleşmenin imzalandığı gelecek yılların aynı ayı içerisinde peşin olarak ödenecektir.


9. İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderler yükleniciye ait olup, peşin olarak tahsil edilecektir.


 Boyabat Belediyesi kiralama ihalesi , Boyabat Belediyesi iş yeri ihalesi ,