10 / 08 / 2022

Bolu Belediyesi'nden satılık 5 iş yeri! 6.8 milyon TL'ye!

Bolu Belediyesi'nden satılık 5 iş yeri! 6.8 milyon TL'ye!

Bolu Belediyesi, yeni belediye binası yanında A ve C bloklarda bulunan iş yerlerini ihale ile satıyor. İhale 12 Ekim'de yapılacak.


Bolu Belediye Başkanlığı tarafından yeni belediye binası yanında A ve C bloklarda bulunan taşınmazların satış işi ihale ediliyor. Toplam muhammen bedeli 6 milyon 855 bin lira olarak belirlenen iş yerlerinin satış ihalesi 12 Ekim'de gerçekleştirilecek.  Bolu Belediyesi


YENİ BELEDİYE BİNASI YANINDA A VE C BLOKLARDA BULUNAN TAŞINMAZLARIN SATIŞ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR


Bolu Belediye Başkanlığından:


Madde 1. İHALENİN KONUSU ve ŞEKLİ


Bolu İli Merkez İlçesi Büyükcami Mahallesi Yeni Belediye Binası yanında bulunan A Blok Teraslı Çarşı ve C Blokta bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/A, 36, 37 maddelerine göre kapalı teklif usulüne göre satılacaktır.
Yukarıda nitelikler, diğer özellikler, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı belirtilen Bolu Belediyesine ait taşınmazlar Bolu Belediye Başkanlığınca 12/10/2018 Cuma günü Saat 14:00 ve müteakiben Bolu Belediye İhale Salonunda ihale ile satılacaktır. Taşınmaz mal satış şartnamesi 250 TL (İki Yüz Elli TL) ücret karşılığında satın alınabilir.


Madde 2. MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI


Taşınmazların muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları, yukarıda madde 1’de tabloda gösterilmiştir.


İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelin en az %3’ü(yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.


İştirakçilerin Geçici teminat bedelini en geç ihale günü saat 13:30’a kadar belediyemiz veznesine yatırmaları ve ihalesine girecek her taşınmaz mal alımı için ayrı ayrı Geçici teminat yatırılması gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayan katılımcılar geçici teminatlarını geri alabilirler.


Madde 3. İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER İLE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ


a- İhale usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/A-36-37 maddeleri olup kapalı teklif usulüdür. 

b- Tekliflerin sunulacağı adres Bolu Belediyesi Mali Hizmetler müdürlüğüne saat 13:30’a kadar verecektir.


c- İhale Tarih ve Saati 12/10/2018 14:00 Müteakiben


d- Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon (TRT) saat ayarı esastır.


Madde 4. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI (İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER)


a-DIŞ ZARFIN İÇİNDE BULUNACAKLAR


1- İç Zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır.(Şartname eklerinde örneği mevcut)


2- Taşınmaz Mal satış şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı yarı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.)


3- Geçici teminat makbuzu veya Teminat mektubu.


4- Gerçek Kişiler için Nüfus cüzdan sureti.


5- Gerçek Kişiler için İkametgah belgesi.


6- Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (Noterden) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi.


7- Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve imza sirküsü (noter tasdikli)


8- İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi.


9- Şartname alındı makbuzu.


10- Tebligat için adres beyan belgesi.


11- Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair güncel belge (Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır).


12- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise kesin teminatı gelir kaydedilir. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair imzalı taahhütname vereceklerdir.


b- DIŞ ZARFIN SUNULMASI


1- Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde hangi sıradaki ihaleye katılmak istedikleri ile sıra numarası ve Dükkan numarası olacaktır. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır.


2- Fiyat teklifinin olduğu iç zarf olacaktır.


3- Taşınmazların Kapalı Teklif usulü ile teklif verecekler. İhale Zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte 12.10.2018 tarihinde 13:30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edecekler.


Madde 5. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ


1- Teklifin açılma saati geldiğinde tutanakla kaç teklif geldiği belirlenir. Alınma sırasına göre açılarak istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olup olmadığına bakılır. Teminatı ve belgeleri eksik olanın iç zarfı açılmadan ihaleden elenir. Bunlar ihaleye katılamazlar.


2- Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce ihaleye katılacaklar haricindekiler ihale salonundan çıkartılır. Verilen tekliflerde şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mektupları uygun olmayan teklif mektubu olarak değerlendirilir. 

3- Geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda hazır bulunan en yüksek üç istekliden sözlü veya yazılı teklif alınmak sureti ile ihale sonuçlandırılır. (Ek fıkra 25.01.2007-5577-1. mad.)


Madde 6. İDARENİN YETKİSİ


İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.


Madde 7. İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ


İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihinden itibaren en gen 15 (on beş) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.


İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde müşteriye veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak sureti ile elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.


Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.


İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.


İstekliler İhaleye ilişkin şartnameyi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alabilir. www.bolu.bel.tr internet adresinden bedelsiz olarak görebilir.


Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Ulusal saat ayarı esas alınır.