Başiskele Belediyesi'nden satılık 14 arsa! 52.4 milyon TL'ye!

Başiskele Belediyesi'nden satılık 14 arsa! 52.4 milyon TL'ye!

Başiskele Belediyesi, Yeniköy, Kullar ve Yuvacık mevkiide yer alan 14 arsayı ihale ile satışa sunuluyor. İhale 10-11-12 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.


Başiskele Belediye Başkanlığı tarafından Yeniköy, Kullar ve Yuvacık mevkiide yer alan 14 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 52 milyon 456 bin 460 lira olarak belirlenen arsalar kentsel çalışma alanı, ticaret alanı, özel eğitim alanı, spor tesis alanı, konut alanı, sanayi ve tır parkı alanlarında yer alıyor. Arsaların satış ihalesi 10-11-12 Aralık 2018 tarihinde saat 11:00'de yapılacak.


Başiskele Belediyesi


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


T.C. Başiskele Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan taşınmazların hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.


1) İhalelerin Tarihi ve Saati : Aşağıda tabloda belirtilen tarihler ve saatlerde yapılacaktır.

2) İhalelerin Yapılacağı Yer : Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No:1 Başiskele/KOCAELİ

3) İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesi ve devamına göre Kapalı Teklif Usulü

4) İhale şartnameleri : Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimi Serdar Mah.

Selahattin Eyyübi Cad. No:1 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.

Tel: 0262 343 20 20 – 310 12 00 (Dahili 1221)

5) Şartname Bedeli : 100,00 -TL.

6) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:


1-Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması

j) Başiskele Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)


7) Teklif mektuplarının en geç ihalenin yapılacağı gün saat 11:00' a kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Emlak ve İstimlak MüdürlüğüKamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler

dikkate alınmaz.


8) Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.


9) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.


10) İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.