Balıkesir Altıeylül'de satılık 2 arsa! 60.2 milyon TL'ye!


 Balıkesir Altıeylül'de satılık 2 arsa! 60.2 milyon TL'ye!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ilçesindeki 2 arsasını ihale usulü ile toplam muhammen bedeli 60.2 milyon TL olarak satıyor.. 


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Altıeylül İlçesi'ne bağlı Eskikuyumcular Mahallesi'ndeki 2 arsa 1 Kasım'da ihale usulü ile satışa sunuluyor. Arsaların toplam muhammen bedeli 60.2 milyon TL olarak belirlendi.

 

TAŞINMAZ SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait aşağıda, adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, satış şartları belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre şartname esasları dahilinde kapalı teklif usulü arttırma sureti ile taşınmaz satış ihalesi yapılacaktır.

1 - İdarenin Adı                               :  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

a) Adresi                                          :  Eskikuyumcular Mah. Salih Tozan Cad. No: 1 Karesi/BALIKESİR

b) Telefon ve Faks Numarası           :  Tel: 0.266.2391510  Dahili: 1303-1308  Faks: 0.266.2390320

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :  [email protected]ıkesir.bel.tr

2 - İhale Konusu

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Aşağıdaki tabloda belirtilen arsa vasfındaki taşınmazların satışı

b) Yerleri                                         :  Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 16 L II pafta 8966 ada 1 parsel ve 8967 ada 1 parsel

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                              :  01.11.2017 Çarşamba Günü Saat:14:00 başlayarak 20’şer dakika arayla tabloda gösterilen sıraya göre

c) Usulü                                           :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca, Kapalı Teklif Usulü

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.

ı) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve 1.Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

i) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g), (ı) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

j) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf.

k) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

5 - İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

6 - Başvuru dosyaları 01.11.2017 Çarşamba günü saat: 12:30’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

8 - Satış bedelinin tamamı peşin ödenecektir.

9 - İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  Balıkesir Altıeylül satılık arsa , Balıkesir Altıeylül satılık arsa fiyatları , ,

Hemen Teslim 4 proje