03 / 12 / 2022

Balıkesir Vakıflar'dan yapım karşılığı kiralık arsa! 3 milyon TL'ye!

Balıkesir Vakıflar'dan yapım karşılığı kiralık arsa! 3 milyon TL'ye!

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Edremit ilçesi Güre mahallesindeki gayrimenkul yapım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya veriliyor...


Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Edremit ilçesi Güre mahallesinde bulunan arsa vasıflı taşınmaz, yapım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere 30 yıllığına ihale edilecek.


Balıkesir Edremit ilçesine bağlı Güre mahallesinde bulunan arsa vasıflı taşınmazın 2 yıllık inşaat süresi dahil toplam 30 yıl süreli, imar fonksiyonu doğrultusunda yapım karşılığı kiralama ihalesi, 15 Kasım 2018 tarihinde saat 14.00‘da Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında İhale Komisyonunun huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesinde belirtilen kapalı teklif usulü ile gerçekleşecek.T.C.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN


Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen arsa vasıflı taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 20’nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 30 yıllığına ihale edilecektir.


1- Taşınmaz üzerinde yaklaşık %70 oranında bitmiş bulunan turizm tesisi inşaatının, gerekli tüm izinler alınmak ve finansmanı sağlanmak suretiyle tamamlanması, mefruşat ve teçhizatının döşenmesi; bu konulardaki tüm gider ve sorumlulukların kiracıya ait olması; inşaat süresinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 yılı geçmemesi,

2- İnşaatın tamamlanma maliyeti, biten kısmının %70, kalan kısmının %30 olduğu tahmini üzerinden hesaplanmış olmakla birlikte, kiracının, ihalede vereceği teklifi bizzat kendi yapacağı hesaba dayandırması ve bu konudaki sorumluluğun kendine ait olması,

3-) Kira bedellerinin; İlk yıl aylık 1.000,00 TL, ikinci yıl için, bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜİK tarafından yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi’nin son 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı tutarında artış yapılmak suretiyle belirlenmesi, üçüncü yıl aylık 8.600,00 TL + Önceki 2 yılın ÜFE artışı, dördüncü yılın başından sözleşme süresinin sonuna kadar, her yeni yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜİK tarafından yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi’nin son 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı tutarında artış yapılması,

4- Kiracı tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

5- Mevcut 6.373,00 m2 kat alanına sahip turizm tesisi esas alınarak, bu inşaat alanı miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek azalmalardan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, inşaat alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleşen kira/m2 oranı üzerinden kira bedellerine yansıtılması,

Şartlarıyla, 2 yıllık inşaat süresi dahil toplam 30 yıl süreli, imar fonksiyonu doğrultusunda yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkarılmıştır.


İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.


İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 100,00 TL olup, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR730001500158007266231283 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.


İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesi’nin 11. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.


Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:


İç zarf, (İç zarf teklif mektubunu içermelidir. Teklif mektubunun şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır.)


İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten katılacak kişilerin kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisi, (Kimlik belgesinde T.C. kimlik numarasının bulunmaması halinde T.C. kimlik numarasını gösterir imzalı bildirim), 

Kanuni ikametgâh belgesi, (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)


İsteklinin Türkiye’deki tebligat adresini, ayrıca telefon ve faks numarasını gösteren imzalı bildirim.


Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri (İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden.)


Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,


Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.


İstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin, ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)


Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ihalenin ilan edildiği yıl içinde alınmış üyelik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.(Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.)


İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu iş için düzenlenmiş noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.


Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu. (alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı.) Banka referans mektubu, ihale tarihinden önceki 3 ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.


* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler.


İsteklinin ihale ilan tarihinden sonra ilgili Vergi Dairesinden alacağı, vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.


İsteklinin ihale ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alacağı, prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e-Borcu yoktur belgesi.


İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun yazılı beyanı.


Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve ihale şartnamesinin 16.3 maddesinde belirtilen tutardaki geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya geçici teminatın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR730001500158007266231283 no.lu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekontu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır),


Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu, (İhaleye katılacak olanlar şartname bedelini ödeyerek şartname almak zorundadır),


Bütün sayfaları istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni,


Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti de verilebilir), isteklinin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin olmaması veya isteklinin ticari faaliyetleri arasında inşaatla ilgili bir husus bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir alt yükleniciye yaptıracağına ilişkin, ekli örneğine uygun alt yüklenici taahhütnamesi,


İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır.


Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.


Tüm ilan bedelleri, ihaleyi alan istekli tarafından sözleşme esnasında defaten ödenecektir.


İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.