19 / 07 / 2024

Bakanlık 96 turizm tesisini girişimcilere tahsis edecek!

Bakanlık 96 turizm tesisini girişimcilere tahsis edecek!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 26 ildeki 96 96 turizm tesisini "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik" kapsamında yerli ve yabancı girişimcilere turizm amaçlı yatırım yapmak üzere tahsis etmeyi planlıyor.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, İzmir, Kars, Kayseri, Kütahya, Muğla, Marmaris, Ordu, Samsun, Uşak, Mersin ve Nevşehir'de bulunan 96 turizm tesisini  turizm amaçlı yatırım yapmak üzere, yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecektir.


KAMU TAŞINMAZI TAHSİS DUYURUSU


Kültür ve Turizm Bakanlığından:


2016/1

“Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2016/1”de özellikleri belirtilen kamu taşınmazları, 2634 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu” ve bu Kanun’un 8’inci maddesine dayanılarak çıkartılan “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak, turizm amaçlı yatırım yapmak üzere, yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecektir.

 

1- Girişimcilerin,  31/03/2016 günü saat 16.30’a kadar “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik”in 10 uncu maddesi ile “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2016/1” gereğince istenilen bilgi ve belgeleri, Bakanlık Genel Evrağı (AG Katı), İsmet İnönü Bulvarı  No: 32  06100  Emek - Çankaya /  Ankara  adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ve posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

2- Girişimcilerin vereceği tüm bilgi ve belgeler Türkçe olacaktır. Türkçe tercümelerinin ilgili ülkelerdeki konsolosluklarımıza veya Türkiye’deki kendi konsolosluklarına onaylattırılması koşuluyla, söz konusu bilgi ve belgeler yabancı dilde verilebilir. Değerlendirmede onaylı tercüme edilmiş metin esas alınacaktır.

 

3- Girişimciler, birden fazla taşınmaz için müracaat edebilirler. Ancak talep edilen her taşınmaz için ayrı şartname bedeli ödenerek, ayrı bir başvuru dosyası hazırlanacak ve Tahsis Şartnamesi’nde istenilen diğer bilgi ve belgeler başvuru dosyasına eklenecektir.

 

4- Bakanlığa yapılan başvurular, Yönetmelik’in 11’inci maddesinde ve Tahsis Şartnamesi’nde belirlenen hususlar kapsamında mali yeterlilik açısından değerlendirilir.

 

5- Birden fazla başvuru yapılan taşınmazlar için, başvuruları yeterli görülen girişimciler arasında sosyal ve teknik altyapıya katılım amaçlı müzakere yapılır. Tek başvurunun yapıldığı taşınmazlar için ise, Müzakere Komisyonunca yatırımın özelliğine göre sosyal ve teknik altyapıya katılım payı istenebilir.

 

6- Bakanlıkça istenilecek müzakere teminatı, kesin ve süresiz teminat mektubu olarak, müzakere esnasında Bakanlık yetkililerine teslim edilecektir.

 

7- Bakanlıkça, ön izin verilmeyen girişimcilerin müzakere teminat mektupları iade edilecektir.

 

8- Bakanlık, projeleri ile turizme katkı sağlayacağı öngörülen girişimcilere, talep ettiği taşınmazın tahsis edilememesi halinde, aynı ilanda yer alan ancak tahsis edilmeyen taşınmazlardan bir veya birkaçını önerebilir.

 

9- Girişimciler tarafından Bakanlığa sunulacak başvuru dosyasında yer alması gereken belgeler ile, ilan edilen taşınmazlara ilişkin ayrıntılı açıklama ve bilgiyi içeren “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2016/1”, DÖSİMM (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü) Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50  Çukurambar - Çankaya / ANKARA       (Tel: +90 312 309 49 53) adresinden 5.000-TL (Beşbintürklirası) ücret karşılığı temin edilecektir. Şartname ücreti, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi  nezdindeki  3483170-5190 hesap no ve TR480001002533034831705190 IBAN (Kurumsal Tahsilat İşlemi “DÖSİM Merkez Müdürlüğü” 70.00.01) nolu hesaba yatırılacak; banka dekontunun açıklama bölümüne, “2016/1 Tahsis Şartnamesi Bedeli” ifadesi ve bedeli yatıran girişimcinin adı/ünvanı ile irtibat adresi ve telefonu yazdırılacaktır. Başvurunun geçerli olabilmesi için, şartname banka dekontunun başvuru dosyasına eklenerek Bakanlığa verilmesi zorunludur.

 

10- Başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Arazi Tahsis Dairesi Başkanlığı, İsmet İnönü Bulvarı No: 32 Kat: 3 06100 Emek - Çankaya / ANKARA (Tel: +90 312 212 91 89) adresinden alınabilecektir.

 

11- “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2016/1”e; 18/02/2016 tarihinden itibaren www.kulturturizm.gov.tr adresinden erişilebilecektir. Şartname, 01/03/2016 tarihinden itibaren ise DÖSİMM’in yukarıda belirtilen adresinden temin edilebilecektir.

 

12- Tahsis Şartnamesi’nde istenilen bilgi ve belgelerin eksik veya yetersiz olması durumunda, başvuru geçersiz sayılacaktır.

 

13- Bu duyuru kapsamında yapılacak tahsislerde, “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik”  ve “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2016/1” hükümleri uygulanır.

 

Tam metin için tıklayınÖnerilen Bağlantılar : TOKİ Kayseri kura