Ankara Etimesgut'ta inşaat ihalesi! 9.2 milyon TL'ye!


Ankara Etimesgut'ta inşaat ihalesi! 9.2 milyon TL'ye!

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Etimesgut İlçesi'ne bağlı Eryaman Mahallesi'nde arsa karşılığı okul inşaatı işi ihale edilecek.
Toplam muhammen bedeli 9 milyon 296 bin 405 TL olarak belirlenen inşaat işi için  Ankara  Çankata, Kahramankazan ve Pursaklar'daki 5 arsa verilecek. İhale 14 Ağustos'ta yapılacak.
ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR


Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


Ankara Etimesgut


1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 14/08/2018 tarihinde saat 14:00 Ankara Defterdarlığında (Giriş Kat İhale Salonu) toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.


2 - Tablo 2 de belirtilen taşınmazların tahmini bedeli olan toplam 9.300.000,00 TL üzerine artırım yapılmak suretiyle teklif alınacak, ihale sonucu oluşan bedel ile 9.296.405,80 TL inşaat maliyeti arasında Hazine lehine oluşan fark bedel Hazineye nakden ve peşin olarak ödenmesini müteakip sözleşme düzenlenecektir.


3 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 360 (üçyüzaltmış) gündür.


4 - Devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri, okul binalarının yapım işlerinin tamamlanmasını müteakip geçici kabullerin yapılmasından sonra gerçekleştirilecektir. Ancak Hazine taşınmazlarının tapu devrinin geçici kabulden önce yapılmasının talep edilmesi halinde, 9.300.000,00 TL bedelli kesin ve süresiz teminat mektubu verilmesi şartıyla yükleniciye devri yapılabilecektir. 

5 - Geçici teminat bedeli 1.860.000,00 TL dir. (birmilyonsekizyüzaltmışbin TL)


6 - İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (beşyüz TL)


7 - İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.


8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.


İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER


a) İhale konusu işe ilişkin idari şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,


b) Geçici teminat olan 1.860.000,00 TL’nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu, (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.),


c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,


d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,


e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,


f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, 

En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.


* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.ankaradefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.


 

 Ankara Etimesgut inşaat ihalesi , Ankara Etimesgut ihale ,