Ankara Defterdarlığı 2 arsayı 5 milyon TL'ye satıyor!

 Ankara Defterdarlığı 2 arsayı 5 milyon TL'ye satıyor!

Yenimahalle ve Kahramankazan İlçesi'nde yer alan 2 arsa Ankara Defterdarlığı Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kale Emlak Müdürlüğü tarafından ihale ile satışa sunuluyor.


Ankara Defterdarlığı Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kale Emlak Müdürlüğü Yenimahalle ve Kahramankazan İlçesi'nde yer alan 2 arsayı ihaleyle satışa çıkardı.Spor alanı ile sanayi ve depolama alanı imarlı arsaların toplam muhammen bedeli 5 milyon 23 bin 900 TL olarak belirlendi. İhale ise 23 Mayıs'ta yapılacak.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Ankara Defterdarlığı Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kale Emlak Müdürlüğünden:


 Ankara Defterdarlığı 2 arsayı 5 milyon TLYukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar; 23.05.2018 tarihinde karşılarında belirtilen saatinde;


Kale Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak Komisyon huzurunda; yukarıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.


1 - İhaleye katılacak isteklilerin;


a) Geçici Teminat Bedelinin Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)


b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,


c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,


İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir."


2 - 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi, aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.


3 - Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Kale Emlak Müdürlüğünde görülebilinir. (Mithatpaşa Cad. No: 9 Kızılay/Çankaya/ANKARA)


4 - Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.


5 - Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Ayrıca; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.ankdef.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir."