Anamur Belediyesi'nden satılık gayrimenkul! 20.4 milyon TL'ye!


Anamur Belediyesi'nden satılık gayrimenkul! 20.4 milyon TL'ye!

Anamur Belediyesi tarafından Göktaş Mahallesi 741 Ada 9 Numaralı Parsel üzerinde yer alan gayrimenkul ihale yoluyla satışa sunuluyor.Anamur Belediye Başkanlığı tarafından Göktaş Mahallesi 741 Ada 9 Numaralı Parsel üzerinde bulunan taşınmaz mal (konut+işyeri) ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 20 milyon 482 bin 60 lira olarak belirlenen gayrimenkulün satış ihalesi 25 Eylül'de gerçekleştirilecek. TAŞINMAZ MAL (KONUT+İŞYERİ) SATILACAKTIR


Anamur Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Göktaş Mahallesi 741 Ada 9 Numaralı Parsel üzerinde bulunan taşınmaz mal (konut+işyeri) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.


2 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 2.500,00 TL. (İkibinbeşyüz TL.) karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhale 25.09.2018 Salı günü saat 10:00’da Anamur Belediyesi - Ar-Ge Salonunda Anamur Belediyesi İhale Komisyonu (Encümeni) huzurunda yapılacaktır.


4 - TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜMLER İÇİN: 20.482.060,00 TL. (YİRMİMİLYONDÖRTYÜZSEKSENİKİBİN ALTMIŞ TL)


İstekliler %3 tutarında geçici teminat belgesini ihale dokümanına ekleyeceklerdir.


GEÇİCİ TEMİNAT (%3) TUTARI: 614.461,80 TL. (ALTIYÜZONDÖRTBİNDÖRTYÜZALTMIŞBİRTÜRKLİRASI, SEKSEN KRŞ)


5 - İsteklilerde aranılan belgeler şunlardır:


5.1. İkametgah veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.


5.2. Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi, 

5.3. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.


5.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,


a) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri


b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.


5.5. Geçici teminat olarak belirtilen bedelin belediyemiz veznelerine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,


5.6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi


5.7. İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz edeceklerdir.


6 - Teklifler 25.09.2018 Salı günü saat 10:00’da kadar kapalı bir zarf içerisinde sıra numaralı alındılar karşılığında Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilecektir.
Anamur Belediyesi ihale , Anamur Belediyesi gayrimenkul ihalesi , Anamur belediyesi satılık gayrimenkul ,