Anamur Belediyesi'nden satılık gayrimenkul! 20 milyon TL'ye!


 Anamur Belediyesi'nden satılık gayrimenkul! 20 milyon TL'ye!

Anamur Belediyesi tarafından Göktaş Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul (konut+işyeri) ihale yoluyla satılıyor. İhale 13 Kasım'da gerçekleşecek...Anamur Belediye Başkanlığı tarafından Göktaş Mahallesi 741 ada 9 numaralı parsel üzerinde bulunan taşınmaz mal (konut+işyeri) ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 20 milyon 482 bin 60 lira olarak belirlenen gayrimenkulün satış ihalesi 13 Kasım'da yapılacak.

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR


Anamur Belediye Başkanlığından:


1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Göktaş Mahallesi 741 ada 9 numaralı parsel üzerinde bulunan taşınmaz mal (konut+işyeri) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.


2- İhale ile ilgili şartname ve ekleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 2.500 TL karşılığında temin edilebilir.


3- İhale 13 Kasım 2018 Salı günü saat 10:00'da Anamur Belediyesi Ar-Ge Salonunda Anamur Belediyesi İhale Komisypnu huzurunda yapılacaktır.


4- Tahmin edilen satış bedeli tüm bağımsız bölümler için: 20.482.060 TL 

Geçici teminat bedeli (Yüzde 3): 614 bin 461 TL


5- İsteklilerde aranılan belgeler şunlardır:


5 - İsteklilerde aranılan belgeler şunlardır:


5.1. İkametgah veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.


5.2. Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi,


5.3. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.


5.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,


a) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri


b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.


5.5. Geçici teminat olarak belirtilen bedelin belediyemiz veznelerine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,


5.6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi


5.7. İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz edeceklerdir.


6 - Teklifler 13.11.2018 Salı günü saat 10:00’da kadar kapalı bir zarf içerisinde sıra numaralı alındılar karşılığında Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilecektir.


 
Anamur belediyesi satılık gayrimenkul , Anamur Belediyesi gayrimenkul ihalesi ,