Fatih Mustafa Paşa Han'ı 6 milyon TL'ye satılık! İcradan!


Fatih Mustafa Paşa Han'ı 6 milyon TL'ye satılık! İcradan!

İstanbul 10. İcra Müdürlüğü, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mercanağa Mahallesi, Çakmakçılar Yokuşu ve Fincancı Mevkii, 339 ada, 1 parselde yer alan 644 metrekare alanlı Mustafa Paşa Han'ın tamamını satışa sunuyorİstanbul 10. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: 2010/49 İzale-i Şüyu

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
İSTANBUL 10. (TAŞINMAZ SATIŞ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Ortaklığın giderilmesine ilişkin,aşağıda tapu kaydı,kıymeti.satış gün ve saati ve önemli özellikleri ile satış şartları belirtilen; İstanbul ili, Fatih ilçesi, Mercanağa Mahallesi, Çakmakçılar Yokuşu ve Fincancı mevkiinde bulunan 339 ada, 1 parsel sayılı 644,50m2 miktarlı dükkan ve mağazaları olan kagir han vasıflı taşınmazın tamamı, İstanbul 10 icra Müdürlüğün'de izale-i Şüyu ve açık arttırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.

1- IİK.127.Md, GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip borçlularına gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

2-İMAR DURUMU: Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.10.2010 tarih, 13110 sayılı imar durum yazısına göre; Fatih ilçesi, Mercanağa Mahallesi, 339 ada, 1 parsel sayılı yer; 29.03.2010 tarih ve 2527 sayılı Başkanlık onayına ve İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.03.2010 tarih 3632 sayılı kararı ile Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları olarak 5.a maddesine göre, 1 .Derece Koruma Bölgesinde Geleneksel Ticaret Alanında kalmakta olup, Tescilli Anıt Eserdir. Koruma Kurulundan karar alınması gerekmektedir denilmiştir.

3-TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU ve EVSAFI: Satışa konu taşınmaz; Fatih İlçesi, Mercanağa Fincancılar Sokak ve Çakmakçılar Yokuşu köşesinde, tapunun 201 pafta, 339 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı ve  Fincancılar Sokaktan  Eski:52, Yeni:32 dış kapı  numarası  alan 644,50m2 miktarlı dükkan ve mağazaları olan kagir han'ın (Mustafa Paşa Han) tamamı niteliğindedir.

Güneyde Çakmakçılar Yokuşu, doğuda Fincancılar Sokak ile sınırlı olan Mustafa Paşa Han kısmi 2.Bodrum kat, 1.Bodrum kat, zemin kat, 1.Normal kat, 1.Normal ara kat, 1.Normal kat tavan arası, 2.Normal kat ve 2.Normal kat tavan arasından müteşekkil, 300 yılı geçkin ömre sahip, yığma kargir ve ahşap kargir olarak inşa edilmiş olup tamamı işyeri ve dükkanlar ile normal katlarında han odalarından ibaret, kuzeyde hemhudut 317 parsel sınırı ile bu sınıra bitişik bina arsında ve satışa konu parsel tarafında kalacak şekilde 10.17m2 alanlı boşluk ve havalandırma alanı mevcut olduğu, işbu alanın tek katlı kargir bir dükkan olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

Bina beden duvarları eski taş duvar şeklinde, tavanları tonoz kemerli, kısmen ahşap döşemeli, duvarları sıvalı ve boyalı olduğu teopit edilmiştir. Göz konusu bina dahilinde elektrik ve sıhhi tesisatlar İle katlarında müşterek WC-Lavabo mahalleri mevcut, yol cephelerinde yer alan dükkanları demir doğrama vitrinli, ahşap ve beton zeminli olup, taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü Belediye ve sosyal imkanlardan istifade etmekte olup, ticaret alanında yer almaktadır.

4- BEYANLAR HANESİNDE: "İstanbul Kadısı Mehmet Efendi Vakfından bir ve sulus masura tatlı su caridir", "1 .derece Korunması gerekli Kültür Varlığı" şerhleri mevcuttur.

5- TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: Taşınmazın tamamına 6.000.000,00TL Kıymet taktir edilmiştir.

6- SATIŞ ŞARTLARI:

Yukarda açık tapu kaydı, imar ve halihazır durumu ve kıymeti belirtilen taşınmazın;

1. Satışı: 09/09/2011 CUMA Günü;  Saat 11.00 den 11.10' e kadar İstanbul 10. icra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla,

2. Satış: 19/09/2011 PAZARTESİ Günü aynı yer ve Saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

a- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin ve alacağa mahsuben iştirak edeceklerin kendinden önceki sırada bulunan alacaklıların alacağının, (muhammen bedelin % 20'siyle sınırlı olarak) % 20'si nispetinde pey akçesi (nakit Memleket parası) veya bu miktar kadar milli bir harikanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez.

b- Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihaleye itiraz vaki olması halinde dahi, (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekte imtina suretiyle alacaklıya ihale yapılmamış olması şartı ile) satış bedeli nakten icra veznesine yatırılır (md.l34/4).Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları ile Katma Değer Vergisi (150 M2Ve kadar olan net meskenlerde % 1, mesken olmasına rağmen işyeri olarak kullanılmış dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarda..% 18 olarak KDV müşteriden tahsil edilir), tahliye ve teslim giderleri öncelikle müşteri tarafında ödenir. Birikmiş emlak vergisi, cezaları ve ferileri ile, tellaliye ve tapu satım harcı satış bedelinden müşteriye iade edilir.

c- ihaleye iştirak edenlerin icra satış dosyası, tapu kaydı, şartname, ilan ve tebligatları incelemek suretiyle ihaleye katıldığını kabul ettiği. Satılacak taşınmazın Tapu kaydında varsa; taşınmazın bütünleyici parçalarının (MK.md.684,862),taşınmazın eklentilerinin (MY.Md.686,862),hukuki semerelerinin (MK..md.879), Taşınmazın birleştirilmesi durumunun (MK. Md. 859), İİK. 128. md. göre Taşınmaz mükellefiyetlerinin (intifa hakkı MK. m. 794, oturma hakkı MK. m. 823, üst hakkı MK. m. 834, kaynak hakkı MK. m. 837, irtifak hakları MK. m. 838, Kaydi hayatla ölünceye kadar bakma akdi BK. m. 507)... mükellefiyetleri nazara aldığı kabul edilir,

d- Uygulamada rehin bedelinin ödenmesinde ve alacağa mahsuben satışta İİK. 140,151, 268. md. emredici hükmüne rağmen sıra cetveli düzenlenmemekte olduğundan; Taşınmaz üzerinde haciz, ipotek, satış vaadi vesair hakları olan ilgililerin ihaleyi takip ederek satış tarihinden itibaren yedi gün içinde İİK. Md. 100,151 ve 268, 4792 sayılı S.S. Kurumu K. Md. 21,1479 sayılı Bağ-Kur K. Yasası md. 17, 3065 sayılı Katma D.V.Kanunun 55, Amme Alacağının Tahsili Hakkıadaki Kanunu md 21, MK.766, 789,777/2, 796/1 İİK. 83/C-2, 100,142/1, 151,. maddelerine göre sıra ve alacağın aslına yönelik şikayet ve itiraz dava haklarını kullanmaları ve icra dosyasına dava açtıklarına dair derkenar ibraz etmeleri gerekir.

e- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( *) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır.  Aksi  takdirde hakları  tapu  sicili   ile  sabit  olmadıkça  paylaşmadan  hariç bırakılacaklardır.

f- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca satış bedelini yatırması için verilen 10. gün sonundan itibaren temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

g- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup tebligat pul masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

h- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/49 izale-i Şüyu sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
*(İc. if. K. 126)
*(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
'Yönetmelik örnek No: 27

İlanı görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.comHemen Teslim 4 proje