18 / 07 / 2024

Yeni Bina Deprem Yönetmeliği kurul kararları!

 Yeni Bina Deprem Yönetmeliği kurul kararları!

Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, çalışması tamamlanan "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği"nin yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilmesine karar verildi. İşte o kararlar...


 

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında 29 Aralık 2017'de toplanan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun aldığı kararlarınResmi Gazete’ye gönderilmesine karar verildi. 


Yayınlanan kararlara göre, 2015 yılı Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunda alınan kararlarla ilgili ilerleme raporu hazırlanarak AFAD Başkanlığı tarafından kurul üyelerine sunulacak.


Kararın tam metni şu şekilde;Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulundan:


AFET VE ACİL DURUM YÜKSEK KURULU 2017/1 SAYILI KARARI


Başbakan Yardımcılığı Makamının (Sn. Prof. Dr. Recep AKDAĞ) 22.12.2017 tarih ve 71366025-991 sayılı yazısı ile Kurulumuza intikal ettirilen toplantı gündemi dikkate alınarak 29.12.2017 tarihinde toplanan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu’nca:


1)    2015 yılı Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunda alman kararlarla ilgili ilerleme raporunun hazırlanarak AFAD Başkanlığı tarafından kurul üyelerine takdim edilmesine,


2)    Çalışması tamamlanan “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin” onaylanarak yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderilmesine,


3)    Çalışması tamamlanan “Türkiye Deprem Tehlike Haritasının” uygun görüşle Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulmasına,


4)    AFAD Başkanlığınca işletilen bölgesel lojistik depolara destek olacak il depolarının oluşturulmasına,


5)    Toplumun afete hazırlanması konusundaki eğitimlerin etkin biçimde devamı ile birlikte eğitimler öncesi ve sonrası farkmdalık ve davranış ölçümlerinin yapılmasına,


6)    Deprem sigortasının yaygınlaştırılmasını sağlayacak mevzuat ve çalışmaların gerçekleştirilmesine,


7)    Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunmaya ilişkin hizmetler için ihtiyaç duyulacak sertifikalandırılmış gönüllü sayısının ve ilk yardım eğitimi almış kişi sayısının artırılmasına,


8)    Yerel yönetimlerin afet yönetimi kapasitesini geliştirecek eğitim programlarının düzenlenmesine,


9)    2018 yılı içinde farklı afet konularım da ele alan ya da bölgesel amaçlı Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu toplantılarının yapılmasına; bunlara ilişkin alt çalışma gruplarının oluşturularak bu toplantılara ait rapor ve sunumların hazırlanmasına,


10)    Depremde hasar ve can kaybına yol açabilecek riskli alanlarda, riski azaltacak yapı stoku dönüşümünün gerçekleştirilmesi için mevzuatın güçlendirilmesi ve gerekli finansman kaynaklarının oluşturulmasına,


11)    AFAD Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve illerimizde uygulanan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum kuruluşlarımızın müdahale kapasitesinin geliştirilmesinde gerekli olan kaynağın sağlanması için Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığının bütçelendirme çalışmalarında ilgili paydaşlara öncelik sağlanmasına,


12)    Afetlere müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi çerçevesinde her bir hizmet grubu için kapasite planlamalarının nicelik ve nitelik olarak netleştirilmesine ve yıllık olarak gözden geçirmelerle güncellenmesine,


13)    5902 sayılı Kanunun Ek madde 1’ in 5. fıkrası gereğince İl Özel İdareleri veBüyükşehir Belediyelerince ayrılması gereken bütçelerin “AFAD Başkanlığınca uygun görülen Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projeleri” için kullanılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesine,


14)    Afet yönetiminin etkinliğinin sağlanmasına katkıda bulunması için Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi altyapısının AFAD Başkanlığının kullanımına ücretsiz açılmasına,


15)    İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla AFAD Başkanlığının koordinasyonunda 2018-2023 afet yönetimi strateji ve eylem planının hazırlanmasına ve Yüksek Kurul tarafından onaylanmasına,


16) AF AD Başkanlığı koordinasyonunda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından yangınlar ve özellikle kırsal alanlarda gözlenen yangınlar için yeni bir strateji ve eylem planının oluşturulmasına


karar verilmiştir.Önerilen Bağlantılar : Satışa çıkacak projeler