01 / 02 / 2023

TMMOB çevre mühendisleri odası ana yönetmeliğinde değişiklik!

 TMMOB çevre mühendisleri odası ana yönetmeliğinde değişiklik!

4 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazete'de TMMOB çevre mühendisleri odası ana yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı.İşte yönetmelikteki değişiklikler..


TMMOB çevre mühendisleri odası ana yönetmeliğinde değişiklik!

TMMOB çevre mühendisleri odası ana yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 4 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.


YÖNETMELİK


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odasından:


TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ÇEVRE MÜHENDİSLERİ

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 14/2/2005 tarihli ve 25727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“g) Oda Yönetim Kurulunun yedi asil ve yedi yedek, Oda Onur Kurulunun beş asil ve beş yedek, Oda Denetleme Kurulunun beş asil ve beş yedek üyeliklerini, Birlik Yönetim Kurulu için üç, Yüksek Onur Kurulu için bir, Birlik Denetleme Kurulu için bir adayı ile Birlik Genel Kuruluna katılacak asil ve yedek delegeleri iki yıl süre ile belirlemek ve duyurmak,”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Oda Denetleme Kurulu, Oda Genel Kurulu tarafından iki yıl süre için seçilir, beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.”


MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

TMMOB harita ve kadastro mühendisleri odası ücret yönetmeliği!