30 / 05 / 2024

Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yönetmeliği!

Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yönetmeliği!

Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi...


Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre artık bazı tapu işlemleri elektronik ortamda yapılabilecek.YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’nden:


TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 7/3/2015 tarihli ve 29288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “paylaşılmasına” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve elektronik ortamda yapılacak tapu işlemlerine” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “açılmasına” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve elektronik ortamda yapılacak  tapu işlemlerine” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi, 8 inci maddesinin yedinci fıkrası, 9 uncu maddesinin birinci fıkrası” ibaresi, “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 480 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi, 487 nci maddesinin altıncı fıkrası, 488 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkrası” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü  maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.


“i) Elektronik ortamda yapılacak tapu işlemleri: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 488 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Genel Müdürlük tarafından belirlenen tapu işlemlerinde, yargı mercileri ile yetkili kurum ve kuruluşların taleplerine istinaden ilgili mercilerce doğrudan elektronik ortamda tescil, terkin veya tadil edilebilecek işlemleri”


MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile sorgulama” ibaresinden sonra gelmek üzere “ ve elektronik ortamda tapu işlemleri” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.


“(7) Kurum tarafından elektronik ortamda yapılan işlemlerde, gerekli kontroller internet servisleri tarafından yapılarak işlemin yevmiye numarası TAKBİS tarafından üretilir. İşlemin türüne göre elektronik ortamda tescil veya terkin işlemi TAKBİS tarafından yapılır. İşlemin hatalı olarak yapıldığının fark edilmesi durumunda tapu müdürlüğünce resen tesis veya terkine yönelik gerekli düzeltme işlemi yapılarak Kuruma bilgi verilir.


(8) Kurum tarafından elektronik ortamda yapılan işlemlere ilişkin fiziki belge üretilmez. İşlemin sonuç yazıları internet servisleri kullanılarak işlemin tarafı Kurumca sorgulanmak sureti ile elde edilir. Elektronik ortamda yapılan işlem sonucunda, işlemin tarafı dışındaki diğer kurumlara mevzuatınca bildirimde bulunulması gereken hallerde, diğer Kurum tarafından internet servisleri kullanılarak gerekli sorgulama yapılır. Genel Müdürlükçe işlemin tarafı olan Kurum ile mevzuatınca bildirim yapılması gereken diğer Kurumlara ayrıca bildirimde bulunulmaz.”


MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.