Mirası reddeden emekli maaşı alabilir mi?


Mirası reddeden emekli maaşı alabilir mi?

Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddetme hakkına sahip oluyor. Miras, üç ay içinde reddedilebiliyor. Peki mirası reddeden emekli maaşı alabilir mi? diyorsanız işte yanıtı...Mirası reddeden emekli maaşı alabilir mi?

Mirasın reddedilmesi ile mirasçılar, ölenden kalan taşınır, taşınmaz, alacak, hak ve borçların tamamından feragat etmiş oluyor. Borca batık miraslarda herhangi bir irade beyanına lüzum kalmadan mirasın reddedilmiş sayıldığı kabul ediliyor. 


Normal şartlarda mirasçıların mirası kabulleri için herhangi bir irade beyanına gerek duyulmuyor. Ancak borca batık mirasta, kabul için ayrı bir irade beyanına gerek görülüyor. Zira kanun borca batık mirasın hükmen reddedildiğini kabul ediyor.


Borca batık olmayan mirasta tereke kendiliğinden mirasçılara geçerken borca batık mirasın geçmesi için kabul beyanında bulunulması veya kabul beyanı yerine geçebilecek davranışların yapılması gerekiyor. Örneğin mirasçı borca batık mirasta borçları ödemeye veya alacakları toplamaya başlamış ise artık o mirası reddedemiyor. Reddedilen miraslarda ortaya çıkan problemlerden tabir-i caizse en önemlisi vefat edenden kalan emekli maaşının mirası reddeden mirasçıya kalıp kalmayacağı hususu oluyor. Peki mirası reddeden emekli maaşı alabilir mi? diyorsanız işte yanıtı...


Mirası reddeden kişi vefat edenden kalan emekli maaşını  almaya devam ediyor. Hukuken ölenin emekli maaşı mirasına dahil sayılmıyor. Nedeni ise emekli maaşının ölenin yıllar boyunca devlete yatırdığı primler ile hak kazandığı bir ödeme olması ve miras kapsamına girmeden doğrudan mirasçılar üzerinde devam eden bir alacak hakkı olarak kabul edilmesidir. Emekli maaşı burada miras kapsamına girmeden el değişiyor.


Bu el değiştirme hususu nedeniyle ölüm aylığı miras kapsamına girmeden mirasçılar üzerinden devam etmektedir. Bu durum Yargıtay kararlarına da konu olmuş ve Yargıtay emekli maaşının miras kapsamına girmediğini kabule yönelik birçok karar tesis etmiştir. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2005/230073 Esas, 2005/26042 K. ve 26.12.2005 Tarihli kararına göre “Borçluların murislerinden kendilerine bağlanan maaşı sahiplenmeleri Türk Medeni Kanunu’nun 605. maddesi uyarınca murisin mirasını reddetmelerine engel teşkil etmez. Zira, murisin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan almakta olduğu maaşı terekesine dahil değildir.“ hükmü ile açıkça emekli maaşını miras terekesine dahil etmemiştir. Uygulamada birçok mirasçı ölüm aylığından mahrum kalmamak için borca batık mirası kabul etmektedir.

Reddi miras dilekçe örneği 2016!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comMirası reddeden emekli maaşı alabilir mi , mirası reddeden eş emekli maaşı alabilir mi , reddi miras emekli maaşını kapsar mı ,