24 / 06 / 2024

Kültür yatırımlarına taşınmaz kullandırılması yönetmeliğinde değişiklik!

Kültür yatırımlarına taşınmaz kullandırılması yönetmeliğinde değişiklik!

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında değişiklik yapıldı..


 

Yönetmelikte, "Bakan Yardımcısı" tanımlamasına yer verildi. İnceleme Komisyonunun gerekli gördüğü hallerde uzman çağırabileceği hükmü de yer aldı.


YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:


KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE TAŞINMAZ KULLANDIRILMASI


HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA


DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanım eklenmiştir.


“Bakan Yardımcısı: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısını,”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“İnceleme Komisyonu, Bakan Yardımcısı başkanlığında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü ile gerek görülmesi halinde bu genel müdürlüklerin ilgili genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarından oluşur. İhtiyaç duyulması halinde ilgili genel müdürler komisyona üye olarak katılabilir. Bakan Yardımcısının bulunmadığı zamanlarda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Komisyona başkanlık eder. Komisyon gerekli gördüğü hallerde uzman çağırabilir.”


MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.