15 / 06 / 2024

Geçit hakkı davası hangi mahkemede açılır?

Geçit hakkı davası hangi mahkemede açılır?

Taşınmazdan genel yola çıkmak için yeterli geçidi olmayanlar bir geçit hakkı tanınmasını komşularından talepm edebiliyor. Geçit hakkı tesisi için bir dilekçe ile dava açılabiliyor. Peki geçit hakkı davası hangi mahkemede açılır? diyorsanız işte yanıtı...


Geçit hakkı davası hangi mahkemede açılır?

Medeni Kanun esasları gereğince geçit hakkı, arsa ve arazi sahiplerinin yasal hakları arasında yer alıyor. Taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan malik, tam bir bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından talep edebiliyor. 


Bu hak, ilk önce kendisinden bu geçidin istenmesi önceki mülkiyet ve yol durumuna göre en uygun düşen komşuya karşı ve daha sonra bundan en az zarar görecek olana karşı kullanılıyor.


Medeni Kanun kapsamında madde 747'de düzenlenen geçit hakkının tesisi için bir dilekçe ile dava açılabiliyor. Peki geçit hakkı davası hangi mahkemede açılır? diyorsanız işte yanıtı.


Geçit hakkı verilmesi davaları Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülüyor. Yetki, taşınmaz malın bulunduğu yer mahkemesinde oluyor.


Geçit hakkı dava dilekçesi örneği:


......... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NEDAVACILAR:Adı ve Soyadı, Adı ve Soyadı, Adı ve Soyadı

(T.C. Kimlik Numaraları)

VEKİLİ:Avukat Adı ve Soyadı

Adres, Tel:


DAVALILAR:

1-Adı ve Soyadı, Adres

2-Adı ve Soyadı, Adres

DAVA KONUSU:Geçit hakkı tesisi

DAVA DEĞERİ:… Türk Lirasıdır.


AÇIKLAMALAR:

1- Müvekkillerimin paydaş olduğu Kalecik Köyü, … parselin genel yola çıkmak amacı ile yolu bulunmamaktadır. Davalılara ait … sayılı taşınmazdan geçit hakkı tesisi halinde genel yola ulaşmaları mümkündür.


2- Bu nedenle bedeli mukabilinde müvekkilime ait taşınmaz lehine aynı köyde bulunan … numaralı parselden geçit hakkı verilmesi için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.


DELİLLER:Tapu ve kadastro kayıtları, keşif, bilirkişi, tanık vs. her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER:TMK. md. 747, HMK ve ilgili mevzuat.


TALEP SONUCU:Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle davanın kabulü ile ... İli, Merkez Kalecik Köyünde bulunan … sayılı parsel lehine aynı köy … parsel sayılı taşınmazın 144,50 metre karelik bölümü üzerinde bedel karşılığında daimi geçit irtifakının tesisine ve tapu siciline tescil edilmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalılara yüklenmesine karar verilmesini, davacılar vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…


Davacılar Vekili

Avukat Adı ve Soyadı

İmza


Geçit hakkı nedir?


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com