30 / 05 / 2024

Baraj yapımı için yerleri kamulaştırılanların iskanına ilişkin esaslar!

Baraj yapımı için yerleri kamulaştırılanların iskanına ilişkin esaslar!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) aracılığıyla yapılan veya yapılacak baraj projeleri için bu alanında kalan gayrimenkullerin kamulaştırılması sonucunda yerlerini terk etmek zorunda kalanların iskanına ilişkin usul ve esaslar açıklandı.


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yapılmakta ve Yapılacak Olan Baraj ile Baraj Mücavir Alanında Kalan Taşınmazların Kısmen veya Tamamen Kamulaştırılması Sonucunda Yerlerini Terk Etmek Zorunda Kalanların İskânına İlişkin Usul ve Esaslar dünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı.


Buna göre, İskân çalışmalarında, iskân duyurusu öncesi yapılacak bilgilendirme toplantısı tarihinden sonra ikametgâh adreslerini kamulaştırma alanına taşıyanlar ile bu tarihten sonra kamulaştırma alanından taşınmaz satın alanlar, diğer şartları taşısalar bile hak sahibi olamayacak.


Bakanlar Kurulu Kararı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yapılmakta ve Yapılacak Olan Baraj ile Baraj Mücavir Alanında Kalan Taşınmazların Kısmen veya Tamamen Kamulaştırılması Sonucunda Yerlerini Terk Etmek Zorunda Kalanların İskânına İlişkin Usul ve Esaslar


Amaç


MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılmakta ve yapılacak olan baraj ile baraj mücavir alanında kalan taşınmazların kısmen veya tamamen kamulaştırılması sonucunda yerlerini terk etmek zorunda kalanların yeniden yerleşimine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bu kapsamdaki görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesidir.


Hukuki dayanak


MADDE 2- (1) Bu Karar, 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununun ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Usul ve esaslar


MADDE 3- (1) İskân çalışmalarında, iskân duyurusu öncesi yapılacak bilgilendirme toplantısı tarihinden sonra ikametgâh adreslerini kamulaştırma alanına taşıyanlar ile bu tarihten sonra kamulaştırma alanından taşınmaz satın alanlar, diğer şartları taşısalar bile hak sahibi olamazlar.


(2)    Taşınmazlarının kamulaştırılması üzerine yerlerini terk etmek zorunda kalan ailelerden devlet eliyle iskân talep etmeyenlerin veya hak sahibi olamayanların devlet eliyle iskân için hak sahipliği işlemlerinin sonuçlandığının ilan edildiği tarihten sonraki 30 gün içerisinde talep etmeleri halinde, fiziksel yerleşim için bilgilendirme yapılarak bir defaya mahsus olmak üzere yerleşim birimlerinde oturan halkın görebileceği (muhtarlık, kahvehane cami vb.) yerlerde fiziksel yerleşim duyurusuna çıkılır.


(3)    Fiziksel yerleşim duyurusu ilan süresi 30 gündür. Bu ilan süresi içerisinde veya ilanın bitiminden en geç 30 gün içerisinde müracaatta bulunulması şarttır. Bu sürenin bitiminden sonra yapılacak fiziksel yerleşim başvuruları dikkate alınmaz.


(4)    Konut, işyerleri, tarımsal yapılar, işletme binası ve arsalarına ait geri ödemeler, hak sahipleri tarafından DSİ’nin bütçesine gelir kaydedilmek üzere DSİ’nin bildireceği hesaba yatırılır. Tahsil ve takibe ilişkin işlemler DSİ tarafından yapılır.


(5)    Konut, işyerleri, tarımsal yapılar, işletme binası ve arsaların tapu, temlik, tescil, ipotek, devir, kat mülkiyeti, takyit, geri alma vs. işlemleri ve bunlarla ilgili ödemeler DSİ tarafından yapılır. Katma değer vergisi masrafları hak sahiplerince karşılanır.


(6)    Devlet eliyle iskân kapsamında hak sahibi olan aileler, konutların veya iş yerlerinin tesliminden itibaren en geç 45 gün içinde yeni yerlerine taşınır. Bu süre içerisinde yerlerini terk etmeyen ailelerin hak sahiplikleri iptal edilerek, eski konutları ilgili valilikçe 15 gün içinde boşaltılır.


(7)    Eski yerleşim yerlerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapılara karşılık, yeni yerleşim yerlerinde ilgili kurumunca talep edilmesi halinde yeni yapılar inşa edilir. Eski yerleşim yerinde bulunmayan ancak yeni yerleşim yerinde ihtiyaç duyulan yapılar için, yeni yerleşim sahasında uygun alan var ise yer ayrılır. Yeni yerleşim alanında yer ayrılırken kamu güvenliğini sağlayan kuramlara öncelik verilir. Yapılar ayrılan bu alanda ilgili kurumlarınca yapılır veya yaptırılır.


(8)    Yeni yerleşim yerinde yapılacak olan kamu binası, sosyal donatı ve benzeri tesislerine karşılık, eski yerleşim biriminde bulunan ilgili kuramlara ait yapılara ve yapıların arsalarına DSİ tarafından herhangi bir bedel ödenmez. Kamu binaları ve binaların bulunduğu arsaların farklı kuramlara ve kamu tüzel kişiliklerine ait olması halinde, arsa üzerindeki yapılara herhangi bir bedel ödenmez; arsalar ile ilgili olarak ise 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında devir işlemleri yürütülür. Ayrıca, kamu idarelerine ve kamu tüzel kişiliklerine ait eski yerleşim yerindeki yapı ve arsaların alanı yeni yerleşim yerindeki yapı ve arsaların alanından fazla olması halinde, aradaki arsa farkının bedeli DSİ tarafından ilgili kamu idarelerine ve kamu tüzel kişiliklerine 2942 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında ödenir.


Diğer hususlar


MADDE 4- (1) Devlet eliyle iskânda hak sahibi ailelerin yeni yerleşim yerinde geçimlerini sağlayabilmeleri için gelir iyileştirme çalışmaları ilgili valilik ve DSİ’nin koordinasyonunda ilgili kamu idarelerince yürütülür.


(2)    Baraj inşaatı için birinci öncelikli alanlar ve batardo su kotu altında kalan konutlar için hak sahipliğine bakılmaksızın DSİ tarafından geçici yerleşim yerleri (altyapı ve üstyapılar dâhil) oluşturulur, kiralanır veya satın alınır. Geçici yerleşim yerleri (altyapı ve üstyapılar dâhil) teslim edilenler, teslim tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde eski konutlarını boşaltırlar. Hak sahiplerine konut veya arsaları dağıtıldıktan sonra bu yerlerdeki geçici barınma yapıları kaldırılır veya boşaltılır.


(3)    İskân çalışması tamamlandıktan sonra arta kalan arsa ve konutlar DSİ tarafından baraj projesinden etkilenen yerleşim yerinin nüfusuna kayıtlı olanlara ihale yoluyla satılır veya Hâzineye bedelsiz devredilebilir. Bir şahsa aynı amaçla birden fazla ve hangi amaçla olursa olsun ikiden fazla arsa satılamaz ve en fazla bir konut satın almasına izin verilir.


(4)    Yeni yerleşim yerinde yapılan kurum ve kamu tüzel kişiliklerine ait yapıların bulunduğu taşınmazlar, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devredilir.


(5)    5543 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin yürürlüğe girdiği 8/3/2017 tarihinden önce devlet eliyle iskân duyurusu yapılmış projelerde iskân adımlarını takip eden borçlandırma, finansman, gelir iyileştirme ve fiziksel yerleşim uygulamaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülür.


(6)    Bu Kararda yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


Yürürlük


MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.Önerilen Bağlantılar : Yeni konut projeleri