11 / 12 / 2023

Acele kamulaştırma bedeli ne zaman ödenir?

 Acele kamulaştırma bedeli ne zaman ödenir?

Mahkeme tarafından taşınmazın değer tespit edilince, kamulaştırmayı yapan idare, söz konusu bedeli, belirlenen bankaya taşınmaz maliki adına kısıtlamasız yatırması gerekiyor.Peki acele kamulaştırma bedeli ne zaman ödenir?


Acele kamulaştırma bedeli ne zaman ödenir?

Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesinde düzenlenen acele kamulaştırma süreci büyük, önemli ve ivedilik yatırım süreçlerinde idarenin taşınmazlarla ilgili tasarrufta bulunabilme imkânı sağlayan bir süreç olarak karşımıza çıkıyor.


3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın (Değişik ibare: 24/4/2001 – 4650/15 md.) 10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına (Değişik ibare: 24/4/2001 – 4650/15 md.) 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir. (1)Peki acele kamulaştırma bedeli ne zaman ödenir?


2942 sayılı Kanunun 27. maddesinde mahkemece tespit edilen ve bankaya yatırılan bedelin mal sahibine ödenip ödenmeyeceğine ilişkin bir hüküm bulunmuyor. Ancak mahkemece değer tespit edilince, kamulaştırmayı yapan idare, söz konusu meblağı, belirlenen bankaya taşınmaz maliki adına kısıtlamasız yatırması gerekiyor. Müracaata rağmen banka, parayı sahibine ödemezse, ödemenin yapılması için mal sahibinin talebi üzerine, Mahkemenin bankaya yazı yazması gerekiyor.


27. madde 1. fıkranın sonuna "... ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir." den sonra gelmek üzere, "Bankaya yatırılan para mal sahibine derhal ödenir" ibaresinin ya da aynı amacı gerçekleştirmeye yönelik bir başka ibarenin konulması ödemeyle ilgili sorunları ortadan kaldırıyor.


Zira kamulaştırılan taşınmazın maliki, bu para üzerinde istediği zaman, hiçbir engel ile karşılaşmadan, tasarruf edebiliyor. İdare ancak bedel yatırıldıktan sonra taşınmaza el koyabiliyor. Söz konusu kamulaştırma bedelinin malik adına yatırılması öncelikle aranan şart oluyor. 2942 sayılı Kanunun 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, bedelin taksitle ödenmesi söz konusu ise sadece ilk taksitin ödenmesi yeterli oluyor.


Mahkemece bankaya yatırılmasına karar verilen bedelin mal sahibine ödenmesine karar verilmemesi halinde, “mal sahibi bankaya müracaat ettiğinde, adına yatırılan para kendisine ödenmelidir. Müracaatına rağmen banka parayı mal sahibine ödemezse, ödemenin yapılması için mal sahibinin talebi üzerine, mahkemenin bankaya yazı yazması gerekir”. Mahkeme tarafından tespit edilen kamulaştırma bedeli karşılığı bu değer kamulaştırmayı yapan idarece belirlenen bankaya yatırıldığı takdirde, idarece söz konusu taşınmaza el konulabiliyor.

Acele kamulaştırma kararı nasıl alınır?


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com