Ankara Urankent Sitesi'nde 180 bin TL'ye! İcradan!


Ankara Urankent Sitesi'nde 180 bin TL'ye! İcradan!

Ankara Gayrimenkul Satış 22. İcra Müdürlüğü, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Macun Mahallesi, Bağdat Caddesi, Urankent Sitesi içerisinde C-10. Blok 7. kat 32 nolu konutu satışa sunuyorAnkara Gayrimenkul Satış 22. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ (22) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

DOSYA NO: 2006/1026 Es.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, evsafı,

Satış Şartları: Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Macun Mahallesi, Bağdat Caddesi Urankent Sitesinde 11 Kapı No'lu binanın bulunduğu yere rastlayan imarın, 41748 ada, 3 parseli teşkil eden, 16133 m2 arsa üzerine inşa edilmiş, 44/16133 arsa paylı, C-10. Blok 7. kat 32 nolu, 3 oda, salon, antre, mutfak, banyo, WC ve 2 balkondan müteşekkil 86 m2 kullanım alanlı mesken vasıflı taşınmaz bir borç nedeni ile açık artırma suretiyle satılacaktır.

Gayrimenkullerin geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.

TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: 180.000,00.TL % 1 KDV alıcıya aittir.

1- Satış 03.05.2011 günü, saat 13.45'ten 13.55'e kadar Ankara Adliyesi Mezat Salonu'nda açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ı ve rüç-hanlı alacaklılar varsa mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, gayrimenkul 13.05.2011 günü, saat 13.45'ten, 13.55'e kadar Ankara Adliyesi Mezat Salonu'nda ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemiş ise gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplammdan fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.

2- Açık artırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin %20'si nispetinde nakit pey akçesi (TL) ya da bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz (Dosya numarası belirtilerek) teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma değer vergisi, ihale damga vergisi, alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Birikmiş emlak vergi borçlan, Tellaliye resmi ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçlan satış bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına aittir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dahil olan iddialanm dayanağı belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, İhalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK 130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır.

5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale karan fesh olunarak, kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkanlır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yerinilir. Bu artırmada teklifin İlK. 129. maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir, ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur, .ihale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme gerek kalmaksızın icra Müdürlüğü'nce tahsil olunur.

6- Şartname ilan tarihinden itibaren müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir.

7- Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2006/1026 Es. sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları rica olunur. 26.01.2011
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.comHemen Teslim 4 proje