29 / 09 / 2023

TOKİ'nin Tuzla'da inşa edeceği 232 konutun ihalesi bugün!

TOKİ'nin Tuzla'da inşa edeceği 232 konutun ihalesi bugün!

İstanbul İli Tuzla İlçesi Orhanlı Mahallesi 232 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ihalesi bugün gerçekleşecek...


Bu yıl sonuna kadar 60 bin vatandaşı ev sahibi yapacak olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) dar ve orta gelir kapsamında konut üretmeye devam ediyor.


Her yöreye farklı mimari, yöresel içerikler taşıyan yatay mimari ile konutlar tasarlayan TOKİ İstanbul'da 15 bin konut projesi geliştirmeyi hedefliyor.


TOKİ'nin İstanbul'da gerçekleştireceği konut projelerinin bölgeleri şöyle; Tuzla, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Kayabaşı. TOKİ bu kapsamda Tuzla'da toplam 232 konut üretecek.


İmar planının değişikliği nedeniyle ihale tarihi ertelenen TOKİ Tuzla 232 konut ihalesi bugün TOKİ'nin İstanbul Hizmet Binası Atakent Mahallesi'nde gerçekleşecek.


TOKİ Tuzla projesi için çalışmalara, sözleşmenin yapıldığı tarihten 10 gün içerisinde yer teslimi yapılmasının ardından başlanacak. Konutlar 550 takvim günde tamamlanacak.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


2.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


3. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.


4. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet Binası adresinden satın alınabilir.

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.


5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


6. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.


9. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


10. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016