TOKİ elektrik enerjisi alımı ihalesi bugün!


TOKİ elektrik enerjisi alımı ihalesi bugün!

TOKİ Elektrik Enerjisi Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.İdaremiz Elektrik Enerjisi Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası:2018/144085  

1-İdarenin

a) Adresi:İstanbul Hizmet Binası Atakent Mah. 221 Sok. No.5 34307 Halkalı KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası:2124954040 - 2124700316

c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:12 Ay Süreli İdaremiz Hizmet Binaları İçin Toplam 3.961.768 kWh Elektrik Enerjisi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri:1-İdare Hizmet Binası: Müşteri Adı T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Üniversiteler Mah. 1597 Cadde No:11 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4003297593 Tek zamanlı ticarethane A.G. (Alçak gerilim) 2-İdare İstanbul Başkan Yardımcılığı Hizmet Binası: Müşteri Adı T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi: Atakent Mah. 221. Sokak No:5 34307 Halkalı-Küçükçekmece/İSTANBUL Tesisat No:00007539536 Tek zamanlı ticarethane O.G (Orta gerilim). 3- İdare İstanbul Başkan Yardımcılığı Hizmet Binası: Müşteri Adı T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi: Atakent Mah. 221. Sokak No:5 34307 Halkalı-Küçükçekmece/İSTANBUL Tesisat No:00007539537 Tek zamanlı ticarethane O.G (Orta gerilim) 4-İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı-T.C. Başbakanlık Toplu Konut idaresi Başkanlığı Adresi:Farabi Sokak No:14 Fener Apt. Daire No:5 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4003529811 Tek zamanlı ticarethane Alçak gerilim (A.G) 5-İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Farabi Sokak No:14 Fener Apt. Daire No:4 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4003529810 Tek zamanlı ticarethane Alçak gerilim (A.G) 6-İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Eskişehir Yolu Onuncu (10) Kilometre Lodumlu-Yenimahalle/ANKARA Tesisat No:4001617218 Tek zamanlı ticarethane A.G.(Alçak gerilim)

c) Teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 12 ay süresince her gün 24 saat boyunca kesintisiz olarak elektrik enerjisi temin ve teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati:25.04.2018 - 11:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklilerin EPDK'nin yürürlükteki Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiş, elektrik enerjisi satabilme yetkisi içeren  lisanslarından birini teklifleri ekinde sunmaları zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.  

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.   

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu Kurumlarına  veya Özel sektörde yapılan Elektrik Enerjisi Alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 


9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 


11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 


12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 TOKİ elektrik enerjisi alımı ihalesi , elektrik enerjisi TOKİ İhale , TOKİ Elektrik Enerjisi ihale 2018 ,