01 / 03 / 2024

Sarıyer, Çatalca, Şile, Beykoz ve Adalar’da konut satışları düştü!

 Sarıyer, Çatalca, Şile, Beykoz ve Adalar’da konut satışları düştü!

Türkiye’deki emlak pazarının en canlı olduğu İstanbul’da, son bir yıl içinde Sarıyer, Çatalca, Şile, Beykoz ve Adalar’da konut satışları düştü. Uzmanlar düşüşte beklentilerin etkili olduğunu söyledi...Mü­te­ka­bi­li­yet­le bir­lik­te yıl­dı­zı da­ha da par­la­yan İs­tan­bu­l’­da ko­nut­la­rın el de­ğiş­tir­me hı­zı ar­tar­ken, ba­zı il­çe­ler­de ön­ce­ki yıl­la­ra kı­yas­la sa­tış­la­rın çok da­ha dü­şük ol­du­ğu göz­len­di.


Yeni yatırımlar yolda


Ge­çen yıl dü­şüş gö­rü­len il­çe­le­rin ge­nel özel­lik­le­ri in­ce­len­di­ğin­de ise bu il­çe­le­re ya­pı­la­cak ye­ni ya­tı­rım­lar ve ya­ban­cı il­gi­si­nin sa­tış­lar üze­rin­de doğ­ru­dan et­ki­li ol­du­ğu göz­len­di.


Kanal İstanbul primi


Ge­çen yıl 961 ko­nu­tun el de­ğiş­tir­di­ği Ça­tal­ca­’da ise Ka­nal İs­tan­bu­l’­un et­ki­le­ri gö­rü­lü­yor. Böl­ge­de ye­ni şe­hir­ler ku­ru­la­ca­ğı bu doğ­rul­tu­da da fi­yat­la­rın ar­ta­ca­ğı ön­gö­rü­lü­yor. İl­çe­de ko­nut sa­hip­le­ri el­le­rin­de­ki ko­nu­tu çok zor du­rum­da ol­ma­dık­la­rı müd­det­çe sat­mak is­te­mi­yor. Yıl bo­yun­ca 651 ko­nu­tun el de­ğiş­tir­di­ği Bey­koz il­çe­sin­de de 3’ün­cü köp­rü bek­len­ti­si­nin ha­kim ol­du­ğu söy­le­ni­yor.


Sarıyer’de yabancı Çok


Satış hızının düştüğü Sarıyer’de 2013 yılı genelinde 1913 konut el değiştirdi. Bir önceki yıla göre rakamın düşük olduğunu belirten İstanbul Emlakçılar Odası Başkan Yardımcısı Nizamettin Aşa bunda yabancı yatırımcıların bu ilçeye olan ilgisinin yoğun olmasının etkisi olduğunu söyledi. Bu bölgede konutların daha da değerleneceğine olan beklentiyle konut satışlarının yavaşladığı belirtildi.


Kentsel dönüşüm rüzgarı arkasında


2013’te 934 ko­nu­tun el de­ğiş­tir­di­ği Şi­le böl­ge­sin­de uz­man­lar du­ru­mun fark­lı ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ri­yor. Geç­ti­ği­miz yıl­lar­da böl­ge­nin fark­lı bek­len­ti­ler­le prim­len­di­ği­ni be­lir­ten Al­tın Em­lak Ge­nel Mü­dü­rü Ha­kan Eril­kun, ye­ni dö­nem­de böl­ge­de kent­sel dö­nü­şüm rüz­ga­rı es­ti­ği­ni di­le ge­tir­di. Dö­nü­şüm bek­len­ti­le­riy­le Şi­le­’de ko­nut­la­rın sa­tış hı­zı­nın düş­tü­ğü di­le ge­ti­ril­di.


Emine Açar/Bugün