Borcunu bitirenin evindeki ipotek 30 günde kalkıyor!

Borcunu bitirenin evindeki ipotek 30 günde kalkıyor!

Alacağın sona ermesiyle, üzerinde ipotek olan gayrimenkulün sahibi, alacaklıdan ipoteği terkin ettirmesini isteyebiliyor. İpotek terkini nedir, ne kadar sürer? İşte tüm merak edilenler...İpotek işlemi ile, hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak güvence altına alınabiliyor. Peki, borcun kapanmasıyla evin üzerindeki ipotek nasıl kaldırılır? Tüm bu işlemler ne kadar sürer? İşte tüm merak edilenler...


Tapu üzerinde şerhler sütununa koyulan ipotek sayesinde, alacaklı borçludan borcunu alamaması durumunda, ipoteğin paraya çevrilmesini isteyebiliyor. Bu süreçte, taşınmaz ipotek alacaklısı, yetkili veya taşınmazın bulunduğu yer icra dairesine elindeki ipotek belgesinin akit tablosunun tapu idaresince verilmiş resmi bir örneğini ibrazla alacağın miktarını bildiriyor.


İpoteğin terkini işlemi nasıl yapılır?

İpoteğin terkini için alacaklıya olan borcun kapanması gerekiyor. İpotek terkini işlemi için ise borcun ödendiğine dair bir makbuzun olması gerekli. Eğer ipotek banka tarafından koyulduysa, alınına fek yazısıyla beraber mahkemeye müracaat edilebiliyor.


İpotek terkini için gerekenler

İpotek terkini davasında görevli mahkeme, borçlunun borçlu olmadığını iddia ettiği miktara göre belirlenir. Buna göre, ipoteğin iptali davasını açan borçlunun borçlu olmadığını iddia ettiği tutar, .... TL'nin altında ise sulh hukuk mahkemesi,..... TL'nin üstünde ise asliye hukuk mahkemesi veya duruma göre iş veya ticaret mahkemesi görevli oluyor.


İpotek terkini ne kadar sürer?

7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 19 uncu maddesinde şöyle deniliyor;


"İpotek süreli olarak kurulmuşsa, sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde ipotekli taşınmaz üzerinde 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 150/c maddesinde belirtilen şerhin konulmaması hâlinde ipotek, malikin talebiyle tapu müdürlüğünce terkin edilir."