Polonezköy'de icradan satılık bahçeli ev! 1.16 milyon TL'ye!


Polonezköy'de icradan satılık bahçeli ev! 1.16 milyon TL'ye!

Beykoz İcra Dairesi Polonezköy'de 3 bin 206 metrekare yüzölçümündeki arsa içerisine inşa edilen bahçeli evi satışa çıkardı. Tahmini fiyat olarak eve 1 milyon 169 bin 198 lira istendiBeykoz İcra Dairesi Polonezköy'de 3 bin 206 metrekare yüzölçümündeki arsa içerisine inşa edilen bahçeli evi satışa çıkardı.
Tahmini fiyat olarak 1 milyon 169 bin 198 lira istenen bahçeli evin satışı 6 Aralık 2011 tarihinde Beykoz icra Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.

Detaylar şöyle:

T.C. BEYKOZ İCRA DAİRESİ GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI
DOSYA NO: 2004/1109 TALİMAT
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, evsafı, kıymeti adeti:
TAPU KAYDI:
İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Polonezköy, Köy İçi Mevkii, 4 Pafta, 80 Parsel sayılı "3.206,00" m2 yüzölçümlü "Bahçeli Ahşap Ev" niteliğindeki tam hisse kayıtlı taşımaz açık arttırma suretiyle satılıp, paraya çevrilecektir. Taşınmazın tapu kaydında Acar Faktoring A.Ş. lehine 11.01.2002 tarih, 110 yevmiyeli ipotek ve satışa arz şerhi bulunmakta ise de; istanbul 11.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 02.11.2006 tarih, 2005/762 Esas, 2006/553 sayılı 24.01.2008 kesinleşme tarihli kararı ile taşınmazın iş bu ipotekten ari olarak haciz ve satışına karar verilmiş olup, karar gereğince ipotek ve ipoteğe ilişkin Şişli 5.İcra Müdürlüğü'nün 2004/17307 E sayılı dosyası ile şerh edilen İ.İ.K.'nun 150/c satışa arz şerhi dikkate alınmayacaktır. HALİ HAZIR DURUMU: Taşınmaz Beykoz İlçesi, Polonezköy Cumhuriyet Köyü arası yoldan, Kuşhan tesislerine gelindiğinde buradan içeriye giren dar yolun bittiği çıkmaz sokakta, İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Gelir Bürosu Emlak Servisi 20.10.2011 Tarih, M.34.3.BEY.0.12/622.03-1785 GD.9630 Sayılı yazısı ile bildirilen İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Polenezköy, Gürbüz Çıkmazı No.1, adresinde bulunmaktadır. Polonezköy de Kuşhan tesisleri olarak isimlendirilen yere yakın mesafede genişliği ortalama 15 metre civarında olan boyuna uzun olan etrafı tel çitlerle çevrili arka tarafı dereye uzanan hafif eğimli bir parseldir. Parsel içerisinde bulunan binalar; Girişte sol kısmında tek katli iki bölmeli: 5mx5m= 25m2 alanlı bekçi evi (11 .sınıf A grubu yapı %40 yıpranmalı), giriş kısmında yola 75 m mesafede parselin eğiminden yararlanılarak kısmi bodrum katlı 3 tarafı açıkta 2 katlı 8mx13m boyutunda kiremit Örtülü konut: bulunmaktadır. Binanın giriş katı; salon ve açık mutfak ile önünde ahşap sundurmalı geniş teras, 2 oda:, banyo + wc den ibaret alanı 104 m2'dir. iç mekan duvarlar ve tavan ahşap kaplı, zemin karo kaplı, salonda şömine, mutfakta dolaplar mevcut, salonun önünde ahşap sundurmalı geniş teras bulunmaktadır. Bodrum Kat: giriş katından merdivenle inilmekte, ayrıca da bahçeden girişi bulunmaktadır. Bu kat-' ta da; Antre, 2 oda, Banyo + wc bulunmaktadır. Bina alanı toplamı 160m2 olarak hesaplanmıştır. Bina yaşı ve kullanım durumu itibariyle değerlendirilmesinde %40 yıpranma düşülmesi gerekir.
İMAR DURUMU:
Taşınmazın bulunduğu bölgeye ait 26.08.2003 Onaylı Polonezköy Tabiat Parkı 1/10.000 ölçekli Uzun Devreli Gelişme Planı yürürlükte olup, bu plana uygun hazırlanan Polonezköy Köy Yerleşik Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama imar Planı bulunmamaktadır.
KIYMETİ:
Beykoz İcra Hukuk Hakimliği'nin 13.10.2010 Tarih, 2010/99 Esas, 2010/421 sayılı kesin kararına göre taşınmaza 1.169.198,20-TL kıymet takdir olunmuştur. Söz konusu, istanbul İli, Beykoz İlçesi, Polonezköy, Köy İçi Mevkii, 4 Pafta, 80 Parsel sayılı "3.206,00 m2" yüzölçümlü "Bahçeli Ahşap Ev" niteliğindeki taşınmaz üzerindeki tüm muhdesatlarla (binalarla) birlikte bina değeri: MÜŞTEMİLAT= 25m2x201-TL/m2X0,60= 3.015-TL, ANA BİNA (KONUT) 164m2X448-TL/m2X0,60= 44.083,20-TL Toplamı: 3.015-TL+44.083,20-TL=47.098,20-TL, Taşınmazın arsa değeri 3206m2x350-TL/m2=1.122.100,00-TL'dir. Bina+Arsa değeri; toplam değer: 47.098.20-TL+1.122.100,00-TL=1.169.198,20-TL muhammen bedel ile satışa sunulmuştur.
SATIŞ ŞARTLARI:
1 .Gayrimenkulun satışı "06.12.2011 Salı günü" sant 15:00'den 15:15'e kadar Beykoz icra Müdürlüğü'nde Açık Artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar var ise alacakları mecmuunu ve satış masraflarını (paraya çevirme ve paylaştırma masrafları dahil) geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla "16.12.2011 Cuma günü" saat 15:00'den 15:15'e kadar Beykoz icra Müdürlüğü'nde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağı ve satış masraflarını (paraya çevirme ve paylaştırma masrafları dahil) geçmesi kaydı ve tahmin edilen değerin %40'ından aşağı olmamak koşuluyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2. Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin ve alacağa mahsuben iştirak edeceklerin kendinden önceki sırada bulunan alacaklıların alacağının, (muhammen bedelin % 20'siyle sınırlı olarak) % 20'si nispetinde pey akçesi (nakit) veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhaleye itiraz vaki olması halinde dahi, (alacağına tekabül eden satış bedelini ihale alıcısı sıfatıyla ödemekte imtina suretiyle alacaklıya ihale yapılmamış olması şartı ile) satış bedeli nakden icra veznesine yatırılır (md. 134/4). ihale pulu, tapu alım harcı, tahliye, teslim masrafları ile Katma Değer Vergisi (150 M2'ye kadar olan net meskenlerde % 1, mesken olmasına rağmen işyeri olarak kullanılmış dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarda, % 18 olarak KDV) ihale alıcısına aittir. Birikmiş emlak vergisi, tellaliye ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenecektir. İhaleye iştirak edenlerin icra satış dosyası, tapu kaydı, şartname, ilan ve tebligatları incelemek suretiyle ihaleye katıldığını kabul ettiği, Satılacak taşınmazın Tapu kaydında varsa; taşınmazın bütünleyici parçalarının (MK.. md. 684, 862), taşınmazın eklentilerinin (MY. Md. 686, 862), hukuki semerelerinin (MK. md. 879), Taşınmazın birleştirilmesi durumunun (MK. Md. 859), İİK. 128. md. göre Taşınmaz mükellefiyetlerinin (İntifa hakkı MK. m. 794, oturma hakkı MK. m. 823, üst hakkı MK. m. 834, kaynak hakkı MK. m. 837, İrtifak hakları MK. m. 838, Kaydi hayatla ölünceye kadar bak-ma akdi BK. m. 507)... mükellefiyetleri nazara aldığı kabul edilir. Uygulamada rehin bedelinin ödenmesinde ve alacağa mahsuben satışta İİK. 140,151, 268. md. emredici hükmüne rağmen sıra cetveli düzenlenmemekte olduğundan; Taşınmaz üzerinde haciz, ipotek, satış vaadi vesair hakları olan ilgililerin ihaleyi takip ederek satış tarihinden itibaren yedi gün içinde İİK. Md. 100, 151 ve 268, 4792 sayılı S.S. Kurumu K. Md. 21, 1479 sayılı Bağ-Kur K. Yasası md. 17, 3065 sayılı K.D.V. Kanunun 55, Amme Alacağının Tahsili Hakkındaki Kanunu md 21, MK.766, 789, 777/2, 796/1 İİK. 83/C-2, 100, 142/1, 151., maddelerine göre sıra ve alacağın aslına yönelik şikayet ve itiraz dava haklarını kullanmaları ve icra dosyasına dava açtıklarına dair derkenar ibraz etmeleri gerekir.
3. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca satış bedelini yatırması için verilen 10. gün sonundan itibaren temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, tebligat pul masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir, iş bu gayrimenkul satış ilanı taşınmazın tapu kaydındaki ilgililere satış ilanının tebliğ edilmemesi halinde tebliğ hükmündedir.
6. Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2004/1109 Talimat sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İİK m. 126) 20.10.2011 (Yönetmelik Örnek No:27) (*) İlgililerin tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
www.bik.gov.tr (Basın :65789)

Detaylı bilgi için tıklayın

Hüseyin Belibağlı/Emlakkulisi.com