TEİAŞ Gölbaşı Sosyal Tesisleri'ndeki 5 dükkan kiralanıyor!


 TEİAŞ Gölbaşı Sosyal Tesisleri'ndeki 5 dükkan kiralanıyor!

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gölbaşı Sosyal Tesisleri İşletme Müdürlüğü tarafından 5 dükkan ihale ile kiraya veriliyor...Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gölbaşı Sosyal Tesisleri İşletme Müdürlüğü tarafından muhtelif işyerleri ihale ile kiraya veriliyor. Kiralama ihalesi 4 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşecek. İhale detayları şu şekilde;


MUHTELİF İŞYERLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR 


Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gölbaşı Sosyal Tesisleri İşletme Müdürlüğünden: 


a) Teşekkülün adı, adresi, telefon ve faks numarası: 


Adı : TEİAŞ GÖLBAŞI SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 


Adresi : TEİAŞ GÖLBAŞI SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Eymir Mah. 06830 Gölbaşı/ANKARA 


Telefon numarası : 0 312 497 22 05 

Faks numarası : 0 312 497 22 06 


b) İhale konusu taşınmaz malın niteliği, yeri ve miktarı: 


Fiziki türü ve miktarı : MERKEZ MARKET, 1-2 NOLU BÜFELER, BERBER VE KUAFÖR YERLERİNİN KİRALANMASI. 1 MERKEZ MARKET, 2 BÜFE, 1 BERBER, 1 KUAFÖR YERİ. 


c) Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya görülebileceği: İhale dokümanı TEİAŞ GÖLBAŞI SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ adresinde görülebilir ve 50,00.-TL.- karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 


d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: İhale usulü : KAPALI TEKLİF USULÜ. 


İhale tarihi : 04/01/2019 İhale saati : 10:00 İhale yeri : TEİAŞ GÖLBAŞI SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Eymir Mah. 06830 Gölbaşı/ANKARA 


e) Geçici teminat oranı: Geçici teminat; İstekliler, kiraya vermede teklif edilen 3 (üç) yıllık kira bedelinin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir. 


f) İsteklilerden aranan belgelerin neler olduğu: 


1) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, 


2) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi, 


3) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin taahhütname, 


4) İhale konusu işle ilgili isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve meslekî niteliklerini gösteren belgeler, 


g) Tekliflerin geçerlilik süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.


h) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği: Teklifler 04/01/2019 tarihi, saat 10:00'a kadar TEİAŞ GÖLBAŞI SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Eymir Mah. 06830 Gölbaşı/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


TEİAŞ Gölbaşı Sosyal Tesisleri , TEİAŞ Gölbaşı Sosyal Tesisleri kiralık dükkan , TEİAŞ Gölbaşı Sosyal Tesisleri dükkan ihalesi ,