25 / 05 / 2024

Yuntaş Akgedik'teki fabrika binasını satıyor! 7.9 milyon TL'ye!

Yuntaş Akgedik'teki fabrika binasını satıyor! 7.9 milyon TL'ye!

Yuntaş Beton Elemanları Asfalt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Manisa Yunusemre Akgesik'teki fabrika binası ihale usulü ile satışa sunuluyor.


Yuntaş Beton Elemanları Asfalt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Manisa Yunusemre İlçesi'ne bağlı Akgedik Mahallesi'nde yer alan fabrika binası ihale ile satışa çıkıyor. 2 bin 461 metrekare büyüklüğündeki arsanın toplam muhammen bedeli 7 milyon 971 bin 666,67 lira olarak belirlendi. Gayrimenkulün satış ihalesi 27 Temmuz'da saat 10:30'da gerçekleştirilecek. 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR


YUNTAŞ Beton Elemanları Asfalt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:1 - Yukarıda belirtilen, mülkiyeti YUNTAŞ BETON ELEMANLARI ASFALT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş'ye ait taşınmaz satış ihalesi, 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyalarında mevcut şartlara göre listede belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. 2461 metre kare Fabrika binası ve bulunduğu arsa toplam 13.781 m2’den oluşmaktadır.


2 - İhale, YUNTAŞ A.Ş.'ye ait Akgedik mahallesinde bulunan taş fabrikası Yunusemre/MANİSA adresinde. YUNTAŞ A.Ş. Komisyon Üyeleri huzurunda yapılacaktır.


3 - Şartname ve ekleri, ihalesi yapılacak taşınmazın ihale tarihinden bir gün önce mesai saatleri içerisinde (08.00 - 16.30) YUNTAŞ BETON ELEMANLARI ASFALT İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş.’den 100,00 TL. (Yüzelli Türk Lirası) bedel karşılığında satın alınması gerekmektedir.


4 - Taşınmaz satış ihale bedeli peşin ödenecektir.


5 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale tarihinden bir gün önce mesai saati bitimine kadar, YUNTAŞ BETON ELEMANLARI ASFALT İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş.'ye teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.


a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi. (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)


b) Şartname alındı makbuzu.


c) Geçici Teminata ilişkin belge (Taşınmaz muhammen bedelinin en az yüzde 3 oranında peşinat alınacaktır.)


d) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. (İkametgah Belgesi)


e) Türkiye’de tebligat için adres göstermek.(Şartnameye yazılacak)


f) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını gösteren nüfus cüzdanı, Tüzel Kişilerin ise vergi numarasını gösteren Vergi Kimlik Kartı.


g) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge.