Yedikuyular Kayak Merkezi kiralama ihalesi yapılacak!


Yedikuyular Kayak Merkezi kiralama ihalesi yapılacak!

Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi ve Rekreasyon Alanını kiralama ihalesi 27 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yedikuyular Kayak Merkezi ve Rekreasyon Alanını kiraya verecek.


Yedikuyular Kayak Merkezi ve Rekreasyon Alanı’nın İşletilmesi işine ait ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulü ile 27 Kasım 2018 tarihinde saat 14.00’da  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak.


İhale ile ilgili şartname 500,00 TL karşılığında Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü’nden alınabilir.


İhale ilanı:

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait aşağıda yazılı 1 (Bir) adet gayrimenkul ve üzerinde bulunan taşınır ve taşınmazların işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü kiraya verilecektir.


İhale İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz Encümen salonunda yapılacaktır.


İhale ile ilgili şartname 500,00 TL karşılığında (Şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihalelere katılamayacaklardır.


İhale ile kiraya verilecek yukarıda belirtilen işletilmesi işinin geçici teminatını nakit olarak ödeyecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar Bankası Çarşı şubesindeki bulunan 00158007292361081 nolu hesabına yatırılacaktır.


İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:


Tedavüldeki Türk parası;


Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu;


Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller;


Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları;


İHALEYE KATILACAKLARIN İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER;


İkametgâh belgesi,


Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu;


İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;


İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi


Vergi ve Sigorta prim borcu olmadığına ilişkin belge


Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi


2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;


Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin, noter tasdikli imza sirküleri;


Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi;


İhaleye katılacak şahıs veya firmaların 10 (on) yıl içinde ve en az 1 (bir) yıl süreyle telesiyej tesisi işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan almış olduğu belgeyi sunmak zorundadır.


İhaleye katılacak şahıs veya firmaların 10.000,000,00 TL (OnMilyonTL) den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.


İhaleye katılacak şahıs veya firmaların ihalenin yapıldığı tarihten önceki 3 (üç) yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu sunmalıdır. Toplam KDV hariç ciro 10.000.000,00 TL (OnMilyonTL) den az olmamalıdır.


Not: Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.


İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:


Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-e-f-g-h-i-j-k-l-m ) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir.

ORTAK GİRİŞİMDE;


Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir.


İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar.


İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır.


İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.


İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilden sorumlu olduğu açıkça belirtilir.


İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam şartname ve teminat miktarı vs. bedelleri, ortaklık oranına veya ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir


İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.


İlgililere ilanen duyurulur.


 Yedikuyular Kayak Merkezi kiralama ihalesi , Yedikuyular Kayak Merkezi ihale ,