01 / 03 / 2024

Üsküdar Belediyesi Çengelköy'deki 87 konut satılıyor! 47.2 milyon TL'ye!

Üsküdar Belediyesi Çengelköy'deki 87 konut satılıyor! 47.2 milyon TL'ye!

Üsküdar Belediyesi, Çengelköy (Mehmet Akif Ersoy) Mahallesi'ndeki inşaatı devam eden 87 konutu ihale ile satıyor. İhale 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek.


Üsküdar Belediye Başkanlığı tarafından Çengelköy (Mehmet Akif Ersoy) Mahallesi'nde yer alan toplam 12 bin 949,88 metrekare brüt alanlı 87 adet kat irtifaklı daire ihale ile satılıyor. İnşaatı devam eden konutların toplam muhammen bedeli 47 milyon 210 bin 622 lira olarak belirlendi. İhale 6 Aralık 2018 tarihinde yapılacak.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR


İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çengelköy (Mehmet Akif Ersoy) Mahallesi, 164 pafta 1151 ada 183 parsel sayılı taşınmazda bulunan toplam 12 bin 949,88 metrekare brüt alanlı 87 adet kat irtifaklı daire 2886 sayılı Develt İhale Yasasının 35/a maddesine göre tapulu olarak satılacaktır.Üsküdar Belediyesi Çengelköy1- İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 06/12/2018 tarihinde Perşembe günü saat 10:00'da Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır.


2- 87 adet kat irtifaklı dairenin taşınmaz mal satış ihale şartnamesi Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşdere Caddesi, No:35 Üsküdar/İstanbul adresindeki Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden ücretsiz görülebilir ve 1.000,00-TL ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca www.uskudar.bel.tr adresinden şartnamesine ulaşılabilir.


3- İhaleye çıkarılan taşınmazın;


a) Muhammen bedeli: 47.210.622,03 TL

b) Geçici teminat miktarı: 1.420.000,00 TL


4- İhaleye katılabilme şartları


İhaleye katılacak istekliler teklif dosyası ile beraber aşağıda yazılı belgeleri usulüne uygun olarak hazırlayarak en geç 06/12/2018 Perşembe günü saat 09:30'a kadar Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmek mecburiyetindedirler.


a) Adres beyanı: Türkiye'de tebligat için adres beyanı


b) İkametgah belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge


c) Tücaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge


Tüzel kişi olması halinde mevuzatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunguğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan ve ihale tarinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge


d) İmza sirküleri


e) Teklif mektubu (2886 satyılı yasasının 37. maddesine uygun)


f) Geçici teminat


g) Vekaletname ve imza sirküleri


h) Ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi


5- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.


6- İstekilerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü 06/12/2018 saar 09:30'a kadar Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşdere Caddesi, No:35 Üsküdar/İstanbul adresindeki, Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.


7- Türkiye Radyo ve Televizyon İdaresinin saat ayarı esastır.


8- İhale komisyonu (Belediye Encümeni) gerekçesini karada belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakra serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama  kararına itiraz edilemez.