Tokat Zile'de satılık 12 dükkan! 4.6 milyon TL'ye!


 Tokat Zile'de satılık 12 dükkan! 4.6 milyon TL'ye!

Zile Belediyesi, Şeyhali Mahallesi Yeni sanayi sitesinde bulunan belediyeye ait 12 asma katlı dükkan ihale usulü ile 4.6 milyon TL'ye satışa sunuluyor..Zile Belediye Başkanlığı tarafından Şeyhali Mahallesi Yeni sanayi sitesinde bulunan belediyeye ait 12 asma katlı dükkan ihale usulü ile 2 Ekim'de satılıyor.


SANAYİ DÜKKÂNLARI SATILACAKTIR

Zile Belediye Başkanlığından:


1 - Şeyhali Mahallesi Yeni sanayi sitesinde bulunan belediyemize ait 12 adet asma katlı dükkan; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma ile satılacaktır.

2 - İhale, aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Hizmet Binası meclis odasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.


 Tokat Zile


3 - İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERİN

İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen gün ve yerde;

a) İhale dokümanı satın alındığına ilişkin makbuz,

b) Geçici teminat bedelinin ihale saatine kadar yatırıldığına ilişkin makbuz

c) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden)

d) Gerçek kişiler için İmza beyannamesi tüzel kişilerin imza sirküsü

e) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden),tüzel kişi, dernek veya kamu kuruluşu ise yetkili organlarınca alınmış karar örnekleri

f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noterden tasdikli vekaletname ve noterden tanzim edilmiş imza sirküleri

g) İsteklinin tebligat için adres beyanı

4 - Dükkan satış ihalesinin geçici teminatı, muhammen bedelin %3 (yüzde üçü) oranındadır.

5 - Dükkan satın alan, Dükkan satış bedelinin Yarısını 15 gün içinde kalanı taksitleri peşin ödemeden 30 ar gün sonra 6 eşit taksitte ödeyecektir. İhale bedelini 15 gün içinde yatıranlarla sözleşme yapılmayacak taksitler halinde ödeme yapacaklarla noterden satış sözleşmesi yapılacaktır. Aksi halde ihaleden vazgeçmiş sayılır ve geçici teminatı belediyemiz adına gelir olarak kaydedilir

6 - Satışı yapılan Dükkanların tapu tescil işlemleri ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır. İhale ve tapu tescil işlemleri ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderler alıcıya aittir.

7 - Belediye Encümeni uygun bedeli tespit etmekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - İsteklilerin, ihaleye ilişkin şartnameyi zile Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden, 20,00- TL (Yirmi TL) ücret karşılığında satın almaları zorunludur. Ayrıca zile.bel.tr adresinden ihale dokümanı bedelsiz olarak görebilirler

9 - İstekliler tek dosya ile almak istedikleri dükkan adedi kadar ihalesine katılabilir yalnız girecekleri dükkanların geçici teminatlarını ayrı ayrı yatırmak zorundadır En yüksek teminat bedelini yatıran ihale üzerinde kalıncaya kadar her dükkan için ihaleye katılabilir.

10 - 3065 sayılı Kanunun (17/4-p) maddesine göre, belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı (belediye ve il özel idarelerinin bünyelerinde oluşan iktisadi işletmelerin taşınmaz satışları hariç) KDV’den istisnadır.
Tokat Zile Belediyesi satılık dükkan , tokat zile satılık dükkan fiyatları , zile belediyesi dükkan ihale tarihi ,

Hemen Teslim 4 proje