Tekkeköy Belediyesi'nden satılık arsa! 10.4 milyon TL'ye!

Tekkeköy Belediyesi'nden satılık arsa! 10.4 milyon TL'ye!

Tekkeköy Belediyesi, 26 bin 922,32 metrekare büyüklüğündeki arsayı ihale ile satıyor. İhale 4 Aralık'ta yapılacak.


Tekkeköy Belediye Başkanlığı tarafından 26 bin 922,32 metrekare büyüklüğündeki arsa satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 10 milyon 499 bin 704,80 TL olarak belirlenen arsanın ihalesi 4 Aralık 2018 tarihinde yapılacak.


TAŞINMAZ (ARSA) SATILACAKTIR


Tekkeköy Belediye Başkanlığından:


Tekkeköy Belediyesi sınırları dahilinde mülkiyeti Belediyemize ait 1/1000 ölçekli imar planında Belediye Hizmet alanına isabet eden ve imar parseli olan Tekkeköy tapunun 1715 ada 3 parsel nolu 26.922,32 metrekare taşınmazın (arsanın) satışı yapılacaktır.


Taşınmazın (arsanın) satışı Tekkeköy Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda 04.12.2018 Salı günü saat 10:00'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesine göre kapalı teklif açık artırma usulü ile yapılacak olup komisyon gerek görüldüğü takdirde 2886 sayılı Kanunun 40. maddesi gereğince sözlü veya yazılı teklif almak suretiyle ihaleyi sonuçlandırılacaktır.


Taşınmazın muhammen bedeli 10.499.704,80 TL (OnMilyonDörtyüzdokdandokuzbinYediyüzdört Türk Lirası Seksen Kuruş) olup, yüzde 3 geçici teminatı 315 bin TL (Üçyüzonbeşbin)'dır.


İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler,


A) Kanuni İkametgah Adresi, (Nüfus İdaresi'nden alınacak)


B) Tebligat için adres göstermesi;


a- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge;


b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idarei merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna gösterir belge;


c- Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge;


C) Geçici Teminatı vermesi; (İhale bedelinin yüzde 3'ü oranında)


D) İmza sirkülerini vermesi


a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri;

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğini noter tasdikli imza sirküleri;

c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,


E) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli ardına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,


F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,


İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Tekkeköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.


İstekliler ihaleye katılabilmek için belgeleri 04.12.2018 Salı günü saat 10:00'a kadar imza karşılığı Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.


Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelen gecikmeceler kabul edilmez.