17 / 06 / 2024

Sapanca Belediyesi'nden inşaat ihalesi!

Sapanca Belediyesi'nden inşaat ihalesi!

Sapanca Belediye Başkanlığı Mahmudiye Mahallesi'nde yer alan arsa üzerinde tesisler yaptırılıp işletilmesi ve 25 yıl kira süresi sonunda devredilmesi işini 25 milyon 60 bin TL'ye ihale edecek.


Sapanca Mahmudiye Mahallesi'nde yer alan arsa üzerinde tesisler yaptırılıp, işletilmesi ve 25 yıl kira süresi sonunda devredilmesi işi Sapanca Belediye Başkanlığı tarafından 25 milyon 60 bin TL'ye ihale edilecek.Sapanca Belediye Başkanlığından:


1 - İhalenin Adı, konusu ve şekli ile işin niteliği, nevi ve miktarı:


Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü ile yapılan sözleşmeler kapsamında; 

a. Kullanım tasarrufu İdaremize ait olan Mahmudiye Mahallesi İncebel A Tipi Mesire Yerinin (6,1 Ha),


b. Kullanım tasarrufu İdaremize ait olan Mahmudiye Mahallesi Sapanca Serisi 14 ve 15 Nolu Bölmelerde ki 19.805,00 m2 orman alanın 17.430,00 m2 Teleferik Hattı + 2.462,00 m2 Teleferik İstasyonu),


Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Belediyemize tahsisli olan;


c. İlçemiz Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi 360 nolu parselin (9.610 m2: Teleferik İstasyonu ve zemin altı en az 2 katlı kapalı otopark-üstü yeşil alan),


d. Yukarıda (a) bendinde bulunan taşınmaz üzerinde A tipi mesire yeri, günübirlik, sosyal, sportif vb. tesislerin yapımı (b ve c) bentlerinde bulunan taşınmazlar üzerinde teleferik hattı, teleferik istasyonları, otopark yapımı için ilgili tüm masrafların Yüklenici tarafından karşılanarak, işletilmesi, kira süresi sonunda İdaremize bedelsiz devredilmesi şartı ve amacıyla 25 yıllığına kiralanacaktır. İhale konusu iş kapsamında olup da şartname ve eklerinde ayrıntıları belirtilen yapım, bakım, onarım ve işletme giderlerinin tamamı Yükleniciye ait olup, Yüklenici İdareye karşı her hangi bir iddia ileri süremeyeceği gibi talepte de bulunamayacaktır. Kira ve işletme süresi 25 yıl olup süre, sözleşmenin taraflarca imzalanması sonrasında yer teslimi tarihinden itibaren başlayacaktır.


Yukarıda a, b, c ve d bentlerinde bulunan tüm işletmeler, Yükleniciye yer teslim edilmesinden sonra Teleferik Tesisi (otopark dahil) için en geç 18 ay içinde, Mesire Alanı için en geç 24 ay içinde inşaatları tamamlanarak işletmeye açılacaktır.


İstekli, yukarıda detayları verilen işi bir bütün halinde kabul ederek teklifte bulunacaktır.


2 - İhalenin Muhammen Bedeli (25 yıllık)       : 25.060.250 TL + KDV


İhalenin Geçici Teminatı                                  : 751.807,50 TL


Kira, işletme net karından İdare payı ve diğer ödemelere ilişkin şartlar İdari Şartnamenin 26. maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.


3 - İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Sapanca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve 1.500,00-TL karşılığında temin edilebilir. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul, şart ve kuralları kabul etmiş sayılır. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dosyasını satın almaları zorunludur.


4 - İhale, 10.08.2018 Cuma günü saat 10:00’da Sapanca Belediye Meclis Toplantı Salonu, Rüstempaşa Mah., Mimar Sinan Cad. No: 12 Sapanca / Sakarya adresinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhaleye katılım belgeleri kapalı bir zarf ile en geç ihale saatine kadar İdareye teslim edilmelidir.


5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler;


a. İletişim bilgileri beyanı.


b. Kimlik bilgisine ilişkin belge.


c. Ticaret ve / veya sanayi odası, esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası faaliyet / kayıt belgesi.


d. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi.


e. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyanı.


f. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekâletname ve imza beyanı.


g. İş ortaklığı beyannamesi.


h. Teklif mektubu.


i. Geçici teminat mektubu veya makbuzu.


j. Vergi ve sigorta prim borcu bulunmadığına ilişkin belge.


k. İhale dokümanı satın alındığına dair belge.


l. Yer gördü belgesi.


m. İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge ve beyanı.


n. İsteklinin, son 10 yıl içinde ve en az 3 yıl süreyle teleferik tesisi İşletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan almış olduğu iş deneyimine ilişkin belge.


o. Toplam 10.000.000 TL’den az olmamak üzere banka referans mektubu.


p. Bilânço ve gelir tabloları: İstekli, ihalenin yapıldığı yıldan önceki 3 yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu sunmalıdır. Ortalama KDV hariç ciro 15.000.000 TL’ den az olmamalıdır.


6 - İdare, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.