Şanlıurfa'da belediyeden 15 milyon TL'ye satılık arsa!


 Şanlıurfa'da belediyeden 15 milyon TL'ye satılık arsa!

Şanlıurfa Büyükşehir Encümeni Başkanlığı tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait, 5 bin metrekare arsanın satışı 15 milyon TL'ye, 19 Mart 2015 perşembe günü, kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Şanlıurfa Büyükşehir Encümeni Başkanlığından:


1 - Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir belediyesine ait, taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

İli: Şanlıurfa

İlçe: Merkez

Mahallesi: Yenişehir

Ada: 83

Parsel: 1020

Yüzölçümü(m²): 5.000,00

Mevcut Durumu: Boş Arsa

Muhammen Bedeli: 15.000.000,00 TL

Geçici Teminat Miktarı: 450.000,00 TL

 

2 - İhale Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda 19/03/2015 Perşembe günü saat 14.30’da Belediye Encümenince yapılacaktır.


3 - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Kanberiye Mahallesi Büyükşehir Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığında görülebilir ve 250,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.


4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu,

b) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),

f) Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

h) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

k) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,


5 - Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 19/03/2015 tarihinde Perşembe günü saat 14:30’a kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.


6 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.


7 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare yada komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.


8 - İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

Bilgi İçin:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı

Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası - ŞANLIURFA

Telefon: 0 414 313 1607   Dahili 17 08  Faks: 0 414 313 0649   0543 724 47 26  www.sanliurfa.bel.tr   [email protected]  

e-posta: [email protected]

İlan olunur.Şanlıurfada belediyeden 15 milyon TLye satılık arsa , Şanlıurfa satılık arsa , Şanlıurfa satılık arsa ilanı , Şanlıurfa arsa ihalesi , Şanlıurfada satılık arsa ,