Samsun Afet Lojistik Depo Alanı ihalesi yapıldı!


 Samsun Afet Lojistik Depo Alanı ihalesi yapıldı!

Konuyla ilgi açıklamada bulunan Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Aşağı Çinik Mahallesi sınırları içerisinde 2720 no’lu parseldeki 21 bin 935 metre karelik alanın afet Lojistik depo alanı olarak belirlendiğini söyledi...
Doğan Şirketler Grubu tarafından yapılan açıklama şöyle:


Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği:Antalya ili, Kemer ilçesi, Göynük köyünde bulunan ve tapunun 1699 parselinde kayıtlı 92.476 m2 alana sahip, 11.04.1985 tarihinden itibaren başlamak üzere 49 yıl süreyle, tapuya 2051 yevmiye ile 23.12.2003 tarihinde tescil edilmiş "Üst Hakkı".


Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü:Antalya ili, Kemer ilçesi, Göynük köyü 1699 no'lu parsel; 92.476 m2.


Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi:18 Şubat 2014


Toplam Satış Bedeli:20.000.000,-Euro (17 Şubat 2014 tarihinde saat 15:30'da açıklanan ve 18 Şubat 2014 tarihi için geçerli olan gösterge niteliğindeki TCMB Döviz Satış Kuru (2,9944)'na göre Türk Lirası karşılığı 59.888.000,- Türk Lirası'dır.)


Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%):2,44


Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%):0,77


Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%):6,64


Satış Koşulları:Toplam Satış Bedeli'nin 15.000.000,-Euro' luk kısmı peşin; 5.000.000,- Euro'luk kısmı ise her biri 1.250.000,-Euro taksitler halinde ve ilki 31.08.2015, ikincisi 31.08.2016, üçüncüsü 31.07.2017 ve sonuncusu 31.08.2018 tarihlerinde olmak üzere 4 eşit taksitte tahsil edilecektir. Vadeli ödenecek tutara, tapu tescil tarihinden itibaren yıllık %3,25 oranında faiz ve faize ilişkin KDV uygulanacaktır.


İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih:18 Şubat 2014.


Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi:Varlıkların ve kaynakların verimli kullanılması olup, "üst hakkı" devrinin faaliyetimiz üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır.


Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı:Yönetim Kurulu Karar tarihi itibariyle, Milta Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin yasal kayıtlarına göre "vade farkı dahil" yaklaşık 53.050.660-Türk Lirası tutarında "üst hakkı"(gayrimenkul) satış karı hesaplanmaktadır. SPK/TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre oluşacak "üst hakkı"(gayrimenkul) satış karı ayrıca hesaplanacak olup, konuya ilişkin bilgilere 31.12.2013 tarihli konsolide finansal tablo dipnotlarımızda yer verilecektir.


Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği:"Üst hakkı" satış karının vergiden istisna olan kısmı gelir tablosu ile ilişkilendirilmeyecek, satışı takiben pasifte özel bir fon hesabına alınacaktır.


Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi:18 Şubat 2014.


Karşı Taraf:Ceylan İşletme İnşaat Turizm Yatırım Nakliyat Gıda İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği:İlişkili taraf değildir.


Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi:Satış bedeli pazarlık usulü belirlenmiştir.


Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği:Münhasıran satış işlemine yönelik olarak hazırlanmış bir değerleme raporu yoktur.


Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni:Satış bedeli pazarlık usulü belirlenmiştir.


Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar:Yoktur. Satış bedeli pazarlık usulü belirlenmiştir.


İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi:Yoktur. Satış bedeli pazarlık usulü belirlenmiştir.EK AÇIKLAMALAR:

Söz konusu "üst hakkı" ve buna ilişkin demirbaşların satışı ve devri neticesinde; yasal kayıtlarımızda oluşan yaklaşık 53.050.660-Türk Lirası "üst hakkı"(gayrimenkul) satış karının, yaklaşık 34.111.918,-Türk Lirası tutarındaki kısmı, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5-1/e maddesindeki istisna kapsamında, 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde kar dağıtımına konu edilmeyerek, pasifte özel bir fon hesabına alınacaktır.


SPK düzenlemeleri doğrultusunda TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda yatırım amaçlı gayrimenkuller altında sınıflandırılan söz konusu "üst hakkı" satış karı, TMS/TFRS'ye göre ayrıca hesaplanarak, tutarına 31.12.2013 tarihli konsolide finansal tablo dipnotlarında yer verilecektir.


Sözkonusu işlem, SPK'nın, II-23.1 Tebliği'nin "önemlilik kriteri" başlığını taşıyan 6'ncı maddesinin birinci fıkrasındaki kriterleri sağlamadığından, Şirketimiz açısından önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmemiştir.
samsun afad deposu nereye yapılacak , samsun afad deposu ne zaman açılacak , afadın hangi şehirlerde deposu var , afad depoları hangi şehirlere yapılacak , afad deposu samsun ihalesini kim kazandı ,