22 / 04 / 2024

Rumelihisarı Baltalimanı'nda 6.3 milyon TL'ye satılık arsa!

Rumelihisarı Baltalimanı'nda 6.3 milyon TL'ye satılık arsa!

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu, Sarıyer Rumelihisarı Mahallesi, Baltalimanı Mevkiinde bulunan arsayı satış bedeli 6.3 milyon TL olarak satışa çıkardı.


İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu, Sarıyer Rumelihisarı Mahallesi, Baltalimanı Mevkiinde bulunan arsayı satıyor. İhalesi 10 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşecek.


T.C. İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU


DOSYA NO : 2016/183 SATIŞ


GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI


İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU' NDAN


Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı :


TAPU KAYDI : İstanbul ili, Sarıyer., Rumelihisarı Mah., Baltalimanı Mevkii., Ada/Parsel:33/110., Yüzölçüm:1.260,00m2., Ana Taş. Nitelik : Bahçeli Kargir Garaj ve Bina sayılı taşınmaz ihale edilecektir.


İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda;" İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu’na yazmış olduğu 11.032016 gün ve 74796371-310-.07.02-1617 sayılı yazılarında;


Sarıyer İlçesi; Rumelihisarı Mahallesi, 8, pafta 33 ada, eski 7 parsel olarak, 2981 sayılı yasa kapsamında, 29.11.1985 tarih, 8055 dosya no ile iskan belgesi düzenlendiği ve eki 29.11.1985 tarihli onaylı röleve projesinin mevcut olduğu görülmüştür. Ayrıca, çekme katın tam kata iblağı için, 11.09.1992 tarih, 92/1-035 sayılı ruhsat belgesi düzenlendiği, ancak iskan belgesi alınmadığı tespit edilmiştir. İşlem dosyasında mevcut olan, 10.02.2006 tarihli Kadastro Müdürlüğü plan örneğinden de 33 ada 110 sayılı parselin, eski 7 no’lu parselin ifrazından oluştuğu ve yapının 110 ile 109 sayılı parsele oturduğu görülmüştür. " Denilmektedir.


ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;


" ANA GAYRİMENKULÜN ÖZELLİKLERİ: Kıymet Takdiri yapılan taşınmaz, İstanbul İli Sarıyer ilçesi, Rumelihisarı Mahallesi, Baltalimanı Hisar Caddesinde kain 8 pafta 33 ada 110 parsel sayılı 1260 m2 alanlı arsadır. Mahaleri yapılan incelemede oldukça fazla eğimli bir arazi konumunda olan taşınmaz içerisinde komşu 109 parsel üzerinde yer alan taşınmaz binanın tecavüzünün bulunduğu saptanmıştır. Davaya konu edilen parsel üzerinde her hangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Dava dosyası içerisine getirilmiş olan 2003/29 Satış Dosyası içerisinde bulunan bilirkişi raporunda da yer aldığı üzere davaya konu 8 Pafta 33 ada 110 parsel ile 8 pafta 33 ada 109 parsel sayılı taşınmazların birleşik parsel olduğu 8 pafta 33 ada 109 parsel sayılı taşınmazların birleşik parsel olduğu 8 pafta 33 ada 7 parsel ile tapu kayıtlarında kayıtlıyken ve tamamı tek bir parsel olarak yapılanma olduktan sonar hükmen ifraz edildiği ve bu ifraz sonucu 110 ve 109 parseller oluştuğu 109 parsel üzerindeki yapılaşmadaki binanın 87.68 m2 lik bölümünün 110 parsel içerisinde kalması sebebi ile 109 parselin 110 parsele tecavüzü şeklinde işlendiği saptanmıştır. Hükmen ifraz sonucu oluşan 110 parsel üzerinde her hangi bir yapı bulunmayıp, çok sayıda ağaç ve süs bitkilerinin yer aldığı tespit edilmiştir. Davaya konu taşınmaz İstanbul Boğazına yaklaşık 40 mt. Mesafede İstanbul’un tarihi ve kültürel öneme sahip Sarıyer ilçesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına,hastane, çarşıalanları, eğlence merkezlerine yakın bulunmakla birlikte, bölgeye belediye hizmet’lerinden yeterince faydalanmaktadır. Üst gelir grubunun tercih ettiği bir bölgedir. Genelde yalıların ve villa tarzı binaların yoğun olarak bulunduğu bölgede bulunmaktadır. Ulaşım dava konusu yerin önünden geçmekte olan Baltalimanı (Rumelihisarı) Caddesinden sağlanmaktadır." Denilmektedir.


GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda taşınmazın değeri 6.332.688,00.-TL (Altımilyontçyüzotuzikibinaltıyüzseksensekiz TL.) 'sı olduğu takdir edilmiştir. KDV ORANI % 18 'dir.


SATIŞ ŞARTLARI :


1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 10/05 /2017 ÇARŞAMBAGÜNÜ saat 09.30.’ dan - 09.35’ a kadar, İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin P sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 09/06/2017 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.


Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin P' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 09/06/2017 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2016/183 Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.


Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.  KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.


4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.


6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,


AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/183 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 13.02.2017Önerilen Bağlantılar : Satışa çıkacak projeler