Osmaniye'de kat karşılığı inşaat ihalesi yapılacak!


Osmaniye'de kat karşılığı inşaat ihalesi yapılacak!

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Fakıuşağı Mahallesinde bulunan arsa üzerinde kat karşılığı yapım işi ihale edilecek.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Fakıuşağı Mahallesinde bulunan, 278 ada 2 parsel üzerinde yer alan arsanın kat karşılığı yapım işi ihale ediliyor. İhale 1 Eylül 2018 günü saat 14:00'da yapılacak. 


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden:

Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Fakıuşağı Mahallesinde bulunan, 278 ada 2 parsel numaralı, tamamı Hazine adına kayıtlı 4.117,92 metrekare yüzölçümlü, kat karşılığı inşaat konu edilmek üzere yaptırılacak toplam 8.235,84 metrekare inşaat alanlı taşınmazın üzerine yapılacak kat karşılığı inşaat oranı toplam konut ve işyerleri için ayrı ayrı yüzde 35’den az olamaz. Bu oran, arsa paylaşımında da aranılacaktır. 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca pazarlık usulü ile kat karşılığı inşaat ihalesi 01.10.2018 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14:00’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.


Sözleşmenin imzalanması ile birlikte işin süresi başlamakta olup; İşin süresi Avan proje, inşaata ilişkin uygulama projeleri, hesap raporları ve zemin etüdünün hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara onaylatıp yapı ruhsatının alınması için maksimum 4 (dört) ay, yapı ruhsatının alınmasından sonra inşaat süresi ise maksimum 20 (yirmi) aydır.


Hazineye ait taşınmazın (arsa) tahmini bedeli 2.491.341,60 TL olup, geçici teminat tutarı 747.400,00 TL’dir.


İhaleye katılabilmek için;

1 - Kanuni ikametgâh sahibi olmak,


2 - Türkiye’de tebligat adresi göstermek,


3 - Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,


4 - Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;


a) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,


b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26’ncı maddesinde belirtilen değerlerden birinin geçici teminat olarak yatırıldığına ilişkin vezne alındı makbuzu veya süresiz banka teminat mektupları, (Teminat mektubunun süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir)


6 - İdareden temin edilecek “İnşaat Yapım Taahhüt Formu”nun imzalanarak ekleri ile birlikte teslim edilmiş olması,


7 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;


a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,


b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, yetki belgesi ve şirket ana sözleşmesi,


8 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılacak kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,


9 - İsteklilerin, taahhütlerini zamanında ve gereğince yerine getirip getirmeyeceklerinin belirlenebilmesi için;


a) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumunu gösterir belgeler,


b) İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilânçosu veya bilânçosunun gerekli görülen bölümleri yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,


c) İsteklinin iş hacmini gösteren, yapım işleri için son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde ve dışında kamu veya özel sektörde tahmini bedelin (ihale konusu taşınmazın tahmini bedeli) en az yüzde 70’i (tek bir iş için) oranında gerçekleştirdiği veya yüzde 50’si oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen yapım işlerine ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren yetkili merciler tarafından onaylanmış teklif edilen bedelin yüzde 60 oranında iş deneyim belgesi, benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri (İnşaat Mühendisi, Yüksek İnşaat Mühendisi veya Mimar) belgelerin suretlerini,


İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına alındı karşılığında teslim edilmiş olması zorundadır.


İhale dokümanı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden 500 TL bedel karşılığı temin edilebilir. Şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebileceği gibi 0(328) 826 1822-23-24 no.lu telefondan bilgi edinilebileceği, ayrıca www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.


- Posta ile yapılan başvurularda gecikmeler kabul edilmez.


- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.Osmaniye kat karşılığı inşaat ihalesi , Osmaniye inşaat ihalesi ,