Lüleburgaz Belediye Başkanlığı şehir hamamı yaptıracak! 13,2 milyon TL'ye!


Lüleburgaz Belediye Başkanlığı şehir hamamı yaptıracak! 13,2 milyon TL'ye!

Lüleburgaz Belediyesine ait, Dere Mahallesi'nde bulunan arsada yap-işlet-devret modeli ile Şehir Hamamı yaptırılacak. İhale 4 Aralık 2018 tarihinde yapılacak.Lüleburgaz Belediye Başkanlığı tarafından yap-işlet-devret modeli ile şehir hamamı yaptırılacak.


Lüleburgaz Belediyesi'ne ait, imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak işli bulunan, Dere Mahallesi'ndeki 482 metrekarelik arsa vasıflı taşınmaza, kapalı teklif usulü ile ihale edilecek. Söz konusu arsada 17 yıl süreyle sınırlı ayni hak tahsisi ile yükleniciden kira bedeli alınması karşılığında, yap-işlet-devret modeli ile Lüleburgaz Belediyesi Şehir Hamamı yapılacak. 


Lüleburgaz Belediye Başkanlığı şehir hamamı yaptıracak! 13,2 milyon TL


İhale ilanı:

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1-İHALENİN KONUSU:


Lüleburgaz Belediyesine ait, imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak işli bulunan, Dere Mahallesi, 261 ada, 14 parsel 482,00 m² arsa vasıflı taşınmaza, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) ve (j) fıkraları gereğince 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü (arttırma), 17(on yedi) yıl süreyle sınırlı ayni hak tahsisi ile yükleniciden kira bedeli alınması karşılığında, yap-işlet-devret modeli ile Lüleburgaz Belediyesi Şehir Hamamı yapılması işidir.


2- İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI:


İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki koşullar aranır.


2.1 İhaleye katılacak isteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olması ve kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunması, geçici teminatı yatırması ya da geçici teminat yerine geçen belgeleri sunması, şartname satın alması şarttır.

2.2 İhaleye iştirak edeceklerin teklif zarflarını ve ihale dosyasını 04/12/ 2018 Salı günü en geç saat 13:30 ‘ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Tek Masa Hizmet Birimine alındı belgesi karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra gelen zarflar değerlendirilmeye alınmayacaktır. İhale zarfları ihale saatinde alınış sırasına göre Belediye Encümeni tarafından istekliler huzurunda açılarak kontrol edilecektir

2.3 İhale dosyasında aranacak belgeler;

2.3.1. Gerçek kişi olması halinde;

2.3.1.1 Nüfus Müdürlüğünden onaylanmış nüfus kayıt sureti

2.3.1.2 Nüfus Müdürlüğünden onaylanmış yerleşim yeri belgesi

2.3.1.3 Noter tasdikli imza sirküleri

2.3.1.4 Vekâleten iştirak ediyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname (2018 yılı)

2.3.2 Tüzel kişi olması halinde;

2.3.2.1 Mevzuatı gereği tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi/Esnaf Odasından 2018 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

2.3.2.2 Kayıtlı olduğu vergi dairesi tarafından düzenlenen 2018 kaydı

2.3.2.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

2.3.2.4 Yasal ikametgâh adresi

2.3.2.5 Vekâleten iştirak ediyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname (2018 yılı)

2.3.3 Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (2.3.1.) ve (2.3.2) deki esaslara göre temin edecekleri belge, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklar tarafından imzalanmış ortaklık sözleşmesi

2.4 Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi

2.5 Lüleburgaz Belediyesine borcu olmadığına dair belge

2.6 İhale konusu işe ait teknik ve idari şartnamenin her sayfasının isteklilerce ya da yasal temsilcilerince imzalanmış olacaktır. Bu imza şartname hükümlerinin aynen kabul edilmesini ifade eder.

2.7 Şartname satın alındığına dair alındı makbuzu, belge

2.8 Geçici teminat ya da geçici teminat mektubu

2.9 2886 Sayılı Kanuna göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname

2.10 Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınmış onaylı belge

2.11 İhale teklif zarfı


3- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:


3.1.Geçici teminat, KDV hariç yıllık kira bedelinin %3’üdür.

3.2.Kesin teminat, KDV hariç sözleşme bedelinin %6’sıdır. İzleyen yılların cari yıl kira bedeline göre yıl içinde kesin teminat farkı yatırılacaktır.

3.3.Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

3.3.1.Tedavüldeki Türk Parası.

3.3.2.Maliye Bakanlığınca belirlenen bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları,

3.3.3.Devlet Tahvilleri ve Hazine Kefaletini haiz tahviller,

Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından belediye veznesine ya da Lüleburgaz Belediyesinin banka hesabına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz, üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilerek kayıt altına alınır.

3.3.4. Bankaların bu Kanun kapsamındaki işler için verecekleri geçici, kesin veya avans teminat mektuplarının sermaye ve yedek akçelerinin durumlarına göre miktar ve kapsamlarını ve şeklini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir. Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilemez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuşturma yapılması için Maliye bakanlığına intikal ettirilir.

3.4.Teminatların teslim yeri,

3.4.1.6ncı maddenin 3.3.1. 3.3.3. fıkralarında yazılı para veya tahvilleri teminat olarak vermek isteyenlerin bunları doğrudan doğruya Lüleburgaz Belediyesi veznesine veya banka hesabına yatırarak alındı makbuzunun aslını ihale teklif dosyasına koymak zorunludur.

3.4.2.6ncı maddenin 6.3.2. fıkrasında yazılı teminat mektupları doğrudan ihale teklif dosyasına konur.

3.4.3.Üzerine ihale yapılmayanların geçici teminatları ise istekliye iade edilir.

3.4.4. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.


4- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:


4.1 İhale şartnamesi ve diğer ekleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 500,00 (beş yüz) TL bedel karşılığı mesai saatleri içinde alınabilir.


5- İHALE DOSYASININ TESLİMİ:


5.1 İhaleye iştirak edeceklerin teklif zarflarını 04/12/ 2018 Salı günü en geç saat 13:30 ‘ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Tek Masa Hizmet Birimine, İhale Komisyon Başkanlığına sunulmak üzere alındı belgesi karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılacaktır. Belirtilen gün ve saatten sonra gelen zarflar değerlendirilmeye alınmayacaktır. İhale zarfları ihale saatinde alınış sırasına göre Belediye Encümeni tarafından istekliler huzurunda açılarak kontrol edilecektir.

5.2 Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderebilir. Fakat dış zarfın üzerine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edileceği şerh düşülerek İdarenin adresi ile hangi işe ait ihale olduğu, isteklinin adı soyadı /unvanı, tebligat adresi yazılmalıdır. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar 5.1 fıkrasındaki adrese ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5.3 Teslim edilen ve alındı sıra numarası verilen teklif zarfları herhangi bir sebeple geri alınamaz.

5.4 Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin ayarı esastır.Lüleburgaz Belediye Başkanlığı şehir hamamı , Lüleburgaz şehir hamamı ,