15 / 08 / 2022

Küçükçekmece Belediyesi 62.6 milyon TL'ye arsa satıyor!

 Küçükçekmece Belediyesi 62.6 milyon TL'ye arsa satıyor!

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından Halkalı İstasyon Mahallesi'nde yer alan arsayı ihale ile satıyor...


İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi, Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından Halkalı İstasyon Mahallesi'nde yer alan 14 bin 907,70 metrekare büyüklüğündeki arsa ihale ile satışa sunuluyor. 


Konut+ticaret imarlı arsa için toplam muhammen bedel 62 milyon 612 bin 640 lira olarak belirlendi. Arsa için satış ihalesi 13 Aralık'ta saat 10:00'da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacak.


İhaleye iştirak etmek isteyenlerin,


1- Başvuru dilekçesi,

2- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

3- Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.

4- Geçici Teminat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

5- Aslı ibraz edilmek kaydı ile kimlik fotokopisi

6- Nüfus Müdürlüğünden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah belgesi

7- Türkiye'de tebligar için adres gösrermesi

8- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname

9- Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname

10- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

11- Şartname alındı makbuzu

12- Borcu yoktur belgesi

13- Teklif mektubunu içeren iç zarfı, dış zarfın içine koymaları gerekmektedir.