Kırklareli'de satılık gayrimenkul! 8.8 milyon TL'ye!

Kırklareli'de satılık gayrimenkul! 8.8 milyon TL'ye!

Kırklareli Belediyesi tarafından Merkez Camikebir Mahallesi Kofçaz Asfaltı Mevkii 882 Ada 85 Parselde imar planına göre ilk dört katın ticaret alanı, diğer dört katın ise konut alanı içerisinde yer aldığı 4 bin 252 metrekare Ticari Alan Niteliğindeki taşınmaz satışa sunuluyor.


Kırklareli Belediyesi, Merkez Camikebir Mahallesi Kofçaz Asfaltı Mevkii 882 Ada 85 Parselde imar planına göre ilk dört katın ticaret alanı, diğer dört katın ise konut alanı içerisinde yer aldığı 4 bin 252 metrekare Ticari Alan Niteliğindeki taşınmazı ihale ile satışa sunuyor. 



Toplam muhammen bedeli 8 milyon 850 bin TL olarak belirlenen gayrimenkulün ihalesi 30 Nisan'da yapılacak.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Kırklareli Belediye Başkanlığından:


İdarenin:


Adresi  :  Kırklareli Belediye Başkanlığı Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No: 3 MERKEZ/KIRKLARELİ


Telefon ve faks numarası     :  0 288 2141045 - 0 288 2141200


Elektronik Posta Adresi   :  [email protected]


1 - İHALENİN KONUSU ve İŞİN ADI:


Mülkiyeti Belediyemize ait Kırklareli Merkez Camikebir Mahallesi Kofçaz Asfaltı Mevkii 882 Ada 85 Parselde imar planına göre ilk dört katın ticaret alanı, diğer dört katın ise konut alanı içerisinde yer aldığı 4.252 m2 Ticari Alan Niteliğindeki taşınmaz satılacaktır.


İşin Adı                                        :  Kırklareli Merkez 882 Ada 85 Parseldeki Taşınmaz Satışı.


2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:


İhale konusu iş, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulünce ihale edilecektir.


3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:


İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Kırklareli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisinden görebilir veya İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 200,00-TL karşılığında satın alabilir.


4 - MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: İhaleye çıkarılacak taşınmazın muhammen bedeli 8.850.000,00 TL.(sekizmilyonsekizyüzellibintürklirası) olup, geçici teminatı 265.500,00-TL.’dir. (ikiyüzaltmışbeşbinbeşyüztürklirası)


5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:


İhale 30/04/2018 Pazartesi günü saat 15.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. (İhale Komisyonu Kırklareli Belediye Encümenidir.)


İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14.30’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.


6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:


Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.


A) İÇ ZARF


İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.


a) Teklif Mektubu,(Örneği şartname ekinde verilecektir)


b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.


B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI


Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.


C) DIŞ ZARF


Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.


a- Teklif mektubunu içeren İç zarf


b- Şartname bedeli olan 200,00 TL’nin ödendiğine dair makbuz


c- 2886 sayılı Kanunun 6/2. maddesine istinaden ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname( şartname eklerinde örneği mevcut)


d- Yer görme Belgesi(şartname ekinde mevcut)


e- Nüfus cüzdan fotokopisi. (gerçek kişiler için)


f- İkametgah belgesi.(gerçek kişiler için)


g- Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (2886 S.K. 27 Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edilmesi gerekmektedir.)


h- Kırklareli Belediyesi İdari ve Mali İşler Servisi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.(ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış)


ı- İsteklilerin Banka Hesap IBAN Numarası. (Geçici teminat iadesi için)


j- Taşınmaza ait satış şartnamesinin, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli tarafından imzalanması.


k- Özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi


l- Tüzel kişiler için: 2018 yılı içerisinde alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.


D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI


Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.